Actueel

Zorgen over de groei van de zorg voor 65+

De ziekenhuizen hebben half 2016 de noodklok laten luiden over de enorme toename van de werkdruk op de SEH. Dit is reden geweest voor fluent om dit ook kwantitatief te toetsen bij 43 ziekenhuizen en op zoek te gaan naar de oorzaken.

Dit heeft geleid tot de rapportage “Code Oranje” voor de ziekenhuizen en een onderzoek voor ACTIZ over de gevolgen voor het gehele landschap. In onderstaande infographics is dit effect weergegeven.

omvang zorg 2016

In 2016 geven we met elkaar €16,5 miljard uit aan de verpleging en verzorging van de ouderen (inclusief acute zorgbezoeken).  Ten opzichte van 2015 is dit fors gegroeid. De groei is wel per werkstroom gedifferentieerd.

xx

Bron fluent onderzoek Code Oranje en analyse Monitor Langdurige Zorg (VWS).

Een jaar geleden (2015) waren de uitgaven 776 miljoen lager. (zie tabel voor de mutatie 2015/2016)

aa

De toename is vooral merkbaar in de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging, eerste lijns verblijf en ziekenhuiszorg). Deze toename is niet te verklaren uit demografische groei maar is eerder te relateren aan de verschuivingen in de langdurige zorg. Samen met branchepartijen kijkt fluent nu verder over de impact op langere termijn. Indien u belangstelling heeft voor de volledige rapportage kunt u contact opnemen met geert@fluent.nl of 06-55720065.