Actueel

Zorgcontractering 2017: Nieuwe ronde nieuwe kansen

Herkent u dit?

U gaat onderhandelen met de verzekeraar en waar u vol vertrouwen begint over lange termijn beleid en kwaliteit, eindigt dit vaak in zuchtend gesteggel over prijzen, percentages en is de horizon vaak niet verder dan het komend kalenderjaar; veelal gevolg van onbegrip en onbalans aan de onderhandelingstafel. Wij zien veel betrokkenen jaarlijks worstelen met dit zorgverkoopproces.

Herkent u dit?

U gaat onderhandelen met de verzekeraar en waar u vol vertrouwen begint over lange termijn beleid en kwaliteit, eindigt dit vaak in zuchtend gesteggel over prijzen, percentages en is de horizon vaak niet verder dan het komend kalenderjaar; veelal gevolg van onbegrip en onbalans aan de onderhandelingstafel. Wij zien veel betrokkenen jaarlijks worstelen met dit zorgverkoopproces.

De vraag is, kan dit beter? Doelstelling zou moeten zijn: Verantwoorde zorg duurzaam beschikbaar te houden voor patiënten. Daarvoor moeten veelal strategische en organisatorische keuzes worden gemaakt. Volgens ons zijn duurzame (meerjarige) contracten o.b.v. partnership van verzekeraars en ziekenhuizen hierbij uiterst belangrijk. Dit leidt tot rust aan de onderhandelingstafel en vergroot de bestuurbaarheid en continuïteit van de organisatie. Zodoende kunnen partijen anticiperen i.p.v. reageren op veranderingen om de doeltreffendheid van de zorg te vergroten. Dit vraagt om herziening van posities, vertrouwen, visie en lef.

Partnership

Duurzaamheid in afspraken vergt het opzetten van een echt partnership tussen ziekenhuis en verzekeraar. Dit partnership brengt verwachtingen over en weer met zich mee en vereist transparantie en doelmatigheid. Beide zullen pas bereid zijn tot een verdergaande (meerjarige) samenwerking wanneer duidelijkheid bestaat over de gezamenlijke doelstellingen en het te volgen beleid om deze te realiseren. Hiervoor is wederzijds vertrouwen en commitment essentieel. Dat vereist transparantie (binnen wettelijke kaders) in beleid en realisatie van de doelstellingen en periodieke monitoring

De aanpak o.b.v. partnership zal de doeltreffendheid van de zorg verhogen en zorgt voor gelijkwaardigheid in de samenwerking, de relatie en aan de onderhandelingstafel. Zorgverzekeraars zouden dit moeten incorporeren in het inkoopbeleid en de schadelastbeheersing. Voor de zorgaanbieder zou dit moeten resulteren in een grotere doeltreffendheid van de zorg.

Onze aanpak

fluent ondersteunt op dit moment meerdere ziekenhuizen en verzekeraars om te komen tot (meerjaren)afspraken. fluent verschaft instellingen de mogelijkheid inzicht te krijgen – en geven- in een indeling van de zorg en de effecten hiervan op de bekostiging, helpt te komen tot een gedeelde visie, en heeft de ervaring om te zorgen dat er bewogen wordt vanuit de verschillende posities.

 zorgverkoop 1

Voor de onderbouwing en realisatie van de (meerjaren)afspraken zijn bouwstenen nodig. Hiervoor heeft fluent een aanpak en model  ontwikkeld waarmee zij instellingen inzicht biedt in de aard en samenhang van de zorg die niet volgt uit de gebruikelijke kostprijsmodellen. Tevens kunnen wij projecties maken die ons in staat stellen meerdere jaren vooruit te kijken. Deze kwantificering zal moeten matchen met de strategische doelstelling van het ziekenhuis en dient als fundament voor de onderhandelingen en vormgeving van het partnership.

zorgverkoop

Uiteraard moeten afspraken over beoogde intenties, concrete resultaten en randvoorwaarden gemaakt worden. De crux zit hierbij in het vinden van de balans en flexibiliteit binnen de meerjarenafspraken en het tussentijds toetsen en bijsturen.

De zorgportfoliobalans van fluent helpt bij het vinden van die balans. Dit model geeft een integrale benadering in de afweging van het belang van de zorgprofielen en de match tussen de waarde voor de markt, de maatschappij, de zorgverlener en de organisatie. Dit denkkader prikkelt het maken van Shared Savings afspraken  met uitruil tussen de verschillende perspectieven in de zorgportfoliobalans.

In de praktijk zien we dat meerjarenbeleid en kort cyclische zorgverkoopafspraken niet altijd consequent zijn. Daarom worden de uitkomsten van het partnership geïncorporeerd in het meerjarenbeleid, waarmee ze onderdeel worden van de dagelijkse bedrijfsvoering en monitoring op realisatie. Essentieel is dat zorgverleners en verzekeraars, daadwerkelijk gaan sturen op de gebalanceerde meerjarenafspraken. Dit vraagt een veel meer thematische aanpak dan de traditionele toetsing aan het einde van het contractjaar. Door de grotere vrijheidsgraden binnen de afspraken kan de behoefte ontstaan om de periodieke beoordeling door een onafhankelijke partij, zoals een TTP, te laten plaatsvinden.

Resultaat

De uitdagingen zijn groot voor beide partijen om tot duurzame afspraken en een gezamenlijk beeld van het profiel en positionering van het ziekenhuis te komen. Hierbij passen geen jaarlijkse grote fluctuaties in inkoopafspraken en beleid, maar past een meerjarig perspectief en partnership waarin partijen elkaar betrekken en informeren. Dit vraagt van beide partijen aanpassing en inzet.

Heeft u het lef om te kijken naar een andere wijze van het partnership met de verzekeraar, dan praten we graag door met u,

Meer weten? Neem dan contact op met Rob Keijzer 06 20176407 of via rob@fluent.nl