Tagarchief: langdurige zorg

Nieuws › Zorgen over de groei van de zorg voor 65+

Zorgen over de groei van de zorg voor 65+

De ziekenhuizen hebben half 2016 de noodklok laten luiden over de enorme toename van de werkdruk op de SEH. Dit is reden geweest voor fluent om dit ook kwantitatief te toetsen bij 43 ziekenhuizen en op zoek te gaan naar de oorzaken.

Dit heeft geleid tot de rapportage “Code Oranje” voor de ziekenhuizen en een onderzoek voor ACTIZ over de gevolgen voor het gehele landschap. In onderstaande infographics is dit effect weergegeven.

omvang zorg 2016

In 2016 geven we met elkaar €16,5 miljard uit aan de verpleging en verzorging van de ouderen (inclusief acute zorgbezoeken).  Ten opzichte van 2015 is dit fors gegroeid. De groei is wel per werkstroom gedifferentieerd.

xx

Bron fluent onderzoek Code Oranje en analyse Monitor Langdurige Zorg (VWS).

Een jaar geleden (2015) waren de uitgaven 776 miljoen lager. (zie tabel voor de mutatie 2015/2016)

aa

De toename is vooral merkbaar in de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging, eerste lijns verblijf en ziekenhuiszorg). Deze toename is niet te verklaren uit demografische groei maar is eerder te relateren aan de verschuivingen in de langdurige zorg. Samen met branchepartijen kijkt fluent nu verder over de impact op langere termijn. Indien u belangstelling heeft voor de volledige rapportage kunt u contact opnemen met geert@fluent.nl of 06-55720065.

Nieuws › TROTS programma

TROTS programma

Met trots presenteert fluent Healthcare haar aanpak om verpleeg- en verzorgingshuizen te helpen zich sneller te ontwikkelen en aan te passen aan de in hoog tempo veranderende eisen die aan deze zorginstellingen worden gesteld.


Trots staat voor Toegevoegde Waarde, Rendement, Ondernemerschap, Transparantie en Samenwerking, en vooral ook Trots op de zorg zijn. Sedert enige jaren onder andere door de scheiding van wonen en zorg is het financieringsmodel en daarmee ook het bedrijfsmodel totaal in een ander daglicht komen te staan. Veel instellingen kampen met vraagstukken over continuïteit en bedrijfsvoering terwijl de zorgvraag iedere dag onverminderd blijft bestaan voor hun bewoners.
Krimpende financiële middelen en het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg aan kwetsbare steeds meer hulpvragende bewoners kunnen niet meer hand in hand gaan met bezuinigingen maar vragen een meer structurele aanpak en oplossing.

De kennis over de te leveren zorg aan de bewoners is aanwezig bij de professionals in de organisatie. Deze medewerkers voelen al langere tijd de druk van krapte van financiële middelen waarbij hun professionele inzet en waardering hiervoor door schaarste kan leiden tot een gevoel van onmacht waardoor arbeidssatisfactie en motivatie sterk op de proef worden gesteld. Dit leidt op termijn tot meer ziekteverzuim en uitholling van de dienstverlening aan de kwetsbare bewoners.

Door middel van het Trots ontwikkel- en opleidingsprogramma wil fluent deze instellingen helpen zichzelf verder te ontwikkelen. Hierin wordt ook een nieuwe visie op het kwaliteitskader geschetst, met borging in certificeerbare concepten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Birgite Runia, 06 5572 0071