Publicaties › Nieuwsbrief #1

visie

Bedrijfsplannen een middel om vorm te geven aan het meerjarenbeleid van uw zorgorganisatie
Inmiddels heeft fluent al voor zo’n 10 ziekenhuizen bedrijfsplannen geschreven voor alle specialismen, maar ook voor een VVT instelling en meerdere losse zorginitiatieven. Het blijkt nog steeds (de eerste bedrijfsplannen die we maakten stammen uit 2007) een uitstekend middel om kwalitatief en kwantitatief vorm te geven aan de overall strategie van de organisatie. Het schrijven van een bedrijfsplan is geen doel op zich maar een middel om vanuit de verschillende disciplines tot een eenduidig meerjarenplan te komen dat zijn basis vindt in het primair proces.

Speelveld en kaders
Zoals gezegd de eerste bedrijfsplannen die we schreven met een zorgorganisatie stammen uit 2007 en de methodiek hebben we in co-creatie met dit ziekenhuis ontwikkeld. Nu bijna 10 jaar en 10 ziekenhuizen verder staat de methodiek nog steeds als basis voor het maken van de plannen. Om goede plannen te kunnen maken is een helder kader en een goede beschrijving van het speelveld van de gehele organisatie nodig. Dit kader wordt daarna concreet ingevuld met een bedrijfsplan per eenheid voor een periode van 3-5 jaar waarbij jaarlijks bekeken wordt of de ambitie, richting en de beschreven speerpunten nog passen. Waar nodig wordt bijgesteld.

Het opstellen van het bedrijfsplan start dus met het speelveld en de kaders. Daarna gaat de eenheid die het plan maakt in een projectgroep aan de slag. Deze projectgroep bestaat uit mensen van verschillende disciplines.

Inzicht en richting
De eerste stap is het creëren van inzicht en het formuleren van ambities. In een tweede bijeenkomst wordt verder op de ambities ingezoomd. Hierbij worden specifieke inzichten gecreëerd voor de ambitie en een richting voor het plan bepaald. Deze richting voor het plan heeft een nauwe samenhang met de strategische richting van de gehele organisatie en het startpunt dat de eenheid hierin heeft. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de gehele organisatie wil groeien in een bepaalde regio en meer financiële continuïteit wil krijgen. Voor iedere eenheid kan dan vooraf gekeken worden wat de huidige marktpositie is en welk financieel resultaat er nu behaald wordt. Aan de hand van deze positie (zie weergave hieronder) kan een algemene strategie voor de eenheid bepaald worden. Bijvoorbeeld het richten op doelmatigheid en effectiviteit, keuzes maken in het productportfolio of het verder bewerken van de markt.

bollen

Impact
Nu richting en inzicht bepaald zijn kan in een derde bijeenkomst gekeken worden naar de meer financiële en capaciteitsimpact van de ambities en speerpunten. In deze bijeenkomst wordt ook besproken of de financiële en capaciteitsimpact in balans is met de kwalitatieve impact. Wanneer dit zo is worden de speerpunten en ambities definitief in het bedrijfsplan opgenomen.

Vaak volgt er nu een go of no go moment in de organisatie waarbij het bedrijfsplan door een stuurgroep, directie of RVB getoetst wordt aan de kaders en uitgangspunten. Na de go kan in een laatste bijeenkomst het actieplan ingevuld worden. Dit houdt in dat er mijlpalen per jaar worden vastgesteld die behaald moeten worden om de ambities te realiseren.  In het plaatje hieronder is de beschrijving hierboven nog kort weergeven. We noemen deze aanpak ook wel de 5 R-en aanpak. Route, Ruimte, Rekenschap, Resultaat en Realiteit.

5r

Het voordeel van deze aanpak is dat er initieel zo min mogelijk beperkingen zijn in het maken van het plan. Belangrijk hierbij is de blik van buiten naar binnen. Dus wat is de klantvraag en hoe kunnen we hierbij aansluiten. Door meer dimensies in termen van kosten, opbrengsten, kwaliteit en capaciteit toe te voegen is het daarna mogelijk keuzes te maken in de ambitie en aansluiting te houden bij de organisatie of om te onderbouwen waarom er bewust afgeweken wordt.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit soort trajecten? Schroom niet contact op te nemen met Birgite Runia  via Birgite@fluent.nl of 06 5572 0071. Deze trajecten kunnen zowel voor hele organisaties of delen ervan worden ingezet. Groot of klein, deze methodiek is een denkwijze of aanpak en een middel en geen doel op zich.