Nieuws › De zorgketen: een vloek of een zegen voor de patiënt?

De zorgketen: een vloek of een zegen voor de patiënt?

De patiënt centraal dat willen we allemaal. We weten echter dat zorgketens veelal remmend werken door tegengestelde belangen binnen een complexe omgeving. Hierdoor komt de broodnodige samenwerking onvoldoende tot stand.

De klassieke keten structuren werken eerder contra dan pro. Netwerkzorg biedt een oplossing maar vraagt om een structureel andere mindset van betrokkenen.

Fluent kan u ondersteunen bij de realisatie van effectievere netwerksturing. Vanuit een concept dat haar sporen in de spoedzorg keten reeds heeft verdiend. Het inrichten van netwerkzorg vraag om inzicht, visie en lef. Met onze aanpak borgen wij de volgende negen succesfactoren:

Met Zorg op de Juiste Plek (ZOJP) is er nu momentum om echt toegevoegde waarde voor de patiënt te realiseren. Vanuit bestaande structuren en overtuiging om de remmende werking van bestaande ketens te doorbreken. Fluent ondersteunt u en uw ketenpartners hierbij op de volgende wijze.

Download Netwerkaanpak fluent zorgketens (002) voor een uitgebreide beschrijving van onze visie, competenties en aanpak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin Winkel via erwin@fluent.nl

Nieuws › Jaarlijks ruim 300.000 ouderen onnodig in ziekenhuisbedden

Jaarlijks ruim 300.000 ouderen onnodig in ziekenhuisbedden

Inzet op preventie en interventie om onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen.
In opdracht van Actiz heeft fluent gekeken naar de mogelijkheden om met inzet van ambulante ondersteuning de druk op de spoedzorg te verminderen.

fluent heeft voor ActiZ onderzoek gedaan naar het aantal ouderen (65-plussers) dat de spoedeisende-hulpafdeling (SEH) van ziekenhuizen bezoekt. Jaarlijks blijken, sinds het sluiten van de verzorgingshuizen, 800.000 ouderen de SEH’S te bezoeken. Hiervan worden  543.000 ouderen opgenomen in het ziekenhuis. In slechts 40% van deze SEH-opnames blijkt het om noodzakelijk medisch specialistische zorg te gaan. Jaarlijks belanden er dus 322.000 ouderen zonder medisch specialistische noodzaak in een ziekenhuisbed,  wat omgerekend op jaarbasis neerkomt op een onnodige bezetting van 4.100 dure ziekenhuisbedden. Het gaat hier om ouderen met bijvoorbeeld welzijnsklachten, zoals eenzaamheid en neerslachtigheid, waarvan de huisarts vindt dat alleen thuis blijven even niet meer verantwoord is. Door te investeren in preventie en interventie om ouderen langer thuis te laten wonen en in het eerstelijnsverblijf (ELV) kunnen deze onnodige ziekenhuisopnames voor deze groep kwetsbare ouderen worden vermeden.

Als we dit samen voor elkaar krijgen dan besparen we niet alleen leed en onnodige belasting van ouderen, maar ook veel geld want een ziekenhuisbed kost gemiddeld € 800 per dag en dat is op jaarbasis gerekend over 4.100 bedden een besparing van € 1,4 miljard in de tweede lijn. De noodzakelijk geschatte investering in de eerste lijn (wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, specialisten ouderengeneeskunde) is circa € 700 miljoen.

 
Om dit te bereiken pleit ActiZ voor een integrale aanpak omdat geen enkele partij in de keten dit alleen kan oplossen. De samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen en specialisten ouderengeneeskunde is cruciaal om te komen tot oplossingen voor de overbelast geraakte spoedzorgketen. Ook de verzekeraars en de gemeenten zullen partij moeten worden van deze aanpak.

 
Kern van de aanpak is juiste zorg op het juiste moment: inzetten op preventie, vroegdiagnostiek, extra wijkverpleging en extra bedcapaciteit in de wijken (ELV). Hierdoor kan worden voorkomen dat veel ouderen onnodig naar het ziekenhuis gaan. Deze transformatie zou met de huidige aantallen een bezuiniging van ongeveer 300 - 700 miljoen per jaar opleveren en betekent het gelijktijdig opschalen in de  eerste lijn en afschalen in de tweede lijn. Hierdoor wordt de totale spoedzorgketen doelmatiger georganiseerd. De zorg rondom de cliënt wordt effectiever en er ontstaat een betere beheersing van de uitgaven en in het ziekenhuis worden forse uitgaven (1,4 miljard) voorkomen.

 
Voor een duurzame inrichting van goede (spoed)zorg rondom ouderen thuis zijn op drie vlakken multidisciplinaire interventies nodig: preventieve maatregelen & vroegdiagnostiek, juiste zorg op het juiste moment en vitaliteit en menswaardige zorg.

Preventieve maatregelen & vroegdiagnostiek

Wijkgerichte preventieve programma’s, in samenspraak met wijkverpleging, huisarts en het sociale domein, voorkomen ziekenhuisbelasting en complicaties bij chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Ouderen in risicogroepen ondergaan bijvoorbeeld een periodieke controle door huisartsen en de wijkverpleging samen. Een soort van halfjaarlijkse ‘tandartscontrole’ maar dan gericht op de verwachte medische behoefte en de maatschappelijke en huishoudelijke ondersteuning. Daarnaast is een deel van de ouderen chronisch ziek. Het inzetten van eHealth toepassingen (zoals regelmatig contact  via de IPad met de arts of de wijkverpleegkundige) voorkomt bij hen complicaties. En door vroegtijdig bij te sturen in medicatiebeleid of de thuissituatie kan ook onnodig ziekenhuisbezoek worden voorkomen. Jeroen van den Oever, bestuurslid van ActiZ: “Alleen door te investeren in de eerste lijn valt het volledig verstopt raken van de ziekenhuizen nog te voorkomen”

Juiste zorg op het juiste moment

Door de huisarts te ontlasten door - afhankelijk van de zorgvraag - extra inzet van de specialist ouderengeneeskunde of wijkverpleegkundige kan een groot deel van de zorgvraag worden omgebogen naar andere geschiktere faciliteiten dan het ziekenhuis. Hiermee voorkomen we onnodige verplaatsingen van kwetsbare ouderen en ook onnodige belasting van de ambulancediensten. We zien namelijk de afgelopen jaren, sinds de sluiting van de verzorgingshuizen, een forse toename van SEH-bezoeken door ouderen (periode 2015-2016 > 10%). Achteraf beschouwd blijkt dat een deel van deze zorg geen tweedelijns ziekenhuiszorg betrof, maar eerder zorg met een observatie of een sociale indicatie. Een groot deel van deze zorg kan worden opgevangen door de inzet van wijkverpleging, respijtzorg ELV-bedden of geriatrische revalidatie (GRZ). Ageeth Ouwehand, ActiZ woordvoerder revalidatie en herstel: “Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook hier weer. Anders en beter organiseren van de zorg voor kwetsbare ouderen thuis verhoogt de kwaliteit van leven en geeft rust in de keten.”

Vroegtijdig inzetten op herstel

Uiteraard zijn niet alle ziekenhuisopnames te voorkomen. Langer thuis wonen en de vergrijzing brengt ook een toename van lichamelijke klachten bij ouderen met zich mee. Door tijdens de ziekenhuisopname vroegtijdig expertise vanuit de langdurige zorg en de geriatrische revalidatie te betrekken en al vroegtijdig ook met herstel bezig te zijn, kan de verpleegduur in het ziekenhuis worden verkort en kan een soepele overgang naar de thuissituatie of mogelijke vervolgzorg worden vormgegeven. Dit vraagt een nauwe samenwerking tussen de specialist ouderengeneeskunde, de geriatrische revalidatie en het ziekenhuis.

 
De acute zorg voor kwetsbare ouderen kan sneller, beter en efficiënter en wordt daarmee waardevoller en goedkoper. ActiZ vraagt minister de Jonge en minister Bruins  om in de hoofdlijnenakkoorden en in de uitwerking van het Ouderenpact afspraken te maken die daadwerkelijk bewerkstelligen dat kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. ActiZ is bereid om haar inzichten te delen en hierover met betrokkenen in gesprek te gaan.
 

Vul onderstaande formulier in om het rapport meteen via email te ontvangen. [contact-form-7 id="1115" title="fluent-Duurzame inrichting spoedzorgketen"]

Publicaties

Nieuwsbrief #10

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over twee denkmodellen voor leiderschap in de zorg, een casus over inzicht in de potentie van samenwerking, onze visie op ontschotting in de zorg en we introduceren onze nieuwe collega Erwin Winkel. Veel leesplezier!

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over twee denkmodellen voor leiderschap in de zorg, een casus over inzicht in de potentie van samenwerking, onze visie op ontschotting in de zorg en we introduceren onze nieuwe collega Erwin Winkel. Veel leesplezier!

Nieuws › Leiderschap in de zorg: twee denkmodellen

Leiderschap in de zorg: twee denkmodellen

De zorg verandert in rap tempo. Dit levert voor bestuurders en managers hoofdbrekers op. In deze whitepaper laten we u kennismaken met twee denkmodellen die ten grondslag liggen aan onze visie op leiderschap.

We gaan in op het samenspel van leiderschap en strategie en het samenspel van leiderschap en teamwork. We geloven dat medewerker van de toekomst leiders verwachten die in staat zijn de kracht van de organisatie telkens weer opnieuw aan te wenden om de veranderingen vorm te geven en medewerkers de vrijheid geven om hier hun bijdrage in te leveren.

Wilt u meer weten en/of het rapport opvragen. Neem contact op met Birgite Runia birgite@fluent.nl of vul onderstaande formulier in. [contact-form-7 id="1076" title="Leiderschap in de zorg: twee denkmodellen"]

Nieuws › De spoedpatiënt centraal

De spoedpatiënt centraal

Dat de spoedzorg onder druk staat is helaas al bijna geen nieuws meer. De Denktank Spoedzorg komt met oplossingsrichtingen waarin de patiënt centraal staat in de keten.

Op initiatief van SpoedZorgNet Noord-Holland / Flevoland en fluent Healthcare zijn in het rapport De Spoedpatiënt Centraal de ontwikkeling van de spoedzorg over de periode 2013-2017 uiteen gezet om zo inzicht te geven in waarom deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden en hoe deze samenhangt met andere bewegingen in het zorgveld.

Naast het doorgronden van de oorzaken heeft de Denktank Spoedzorg (een brede vertegenwoordiging uit de ketenzorg) nagedacht over waar de oplossingen liggen. Hiertoe is een toekomstvisie uitgewerkt, waarin specifieke praktische oplossingen  zijn uitgedacht om de spoedzorgvraag beheersbaar en toekomstbestendig te maken.

Wilt u meer weten en/of het rapport opvragen. Neem contact op met Geert de Kousemaeker geert@fluent.nl of vul onderstaande formulier in. [contact-form-7 id="1055" title="De Spoedpatiënt Centraal"]

Publicaties

Nieuwsbrief #9

Beste lezer, in deze nieuwsbrief praten we u graag bij over onze laatste opdrachten en het thema spoedzorg voor kwetsbare ouderen.

Beste lezer, in deze nieuwsbrief praten we u graag bij over onze laatste opdrachten en het thema spoedzorg voor kwetsbare ouderen.

Nieuws › Spoedzorg voor kwetsbare ouderen – Vier visies op een aanpak

Spoedzorg voor kwetsbare ouderen – Vier visies op een aanpak

Ons rapport Code Oranje zorgt voor een gedeeld inzicht in de problematiek rondom kwetsbare ouderen op de SEH. De oplossing zit in vele (f)actoren, maar wat kan het ziekenhuis doen?  fluent geeft in haar nieuwste whitepaper suggesties voor een oplossingsrichting.

Ontvang nu de whitepaper "Spoedzorg voor kwetsbare ouderen - Vier visies op een aanpak" door onderstaand formulier in te vullen.

[contact-form-7 id="1017" title="Whitepaper Spoedzorg voor kwetsbare ouderen - Vier visies op een aanpak"]

Publicaties

Nieuwsbrief #8

Beste lezer, de afgelopen dagen zijn we breed in het nieuws met ons onderzoek naar de groei van zorg voor 65+-ers. In deze nieuwsbrief lichten we het onderzoek toe en praten we u bij over de volgende thema's:

Beste lezer, de afgelopen dagen zijn we breed in het nieuws met ons onderzoek naar de groei van zorg voor 65+-ers. In deze nieuwsbrief lichten we het onderzoek toe en praten we u bij over de volgende thema’s:

Nieuws › Nieuwsbrief #7

Nieuwsbrief #7

Beste lezer, de herfst is inmiddels begonnen en de zorg staat onverminderd in de publieke belangstelling. We hebben de afgelopen periode actief deelgenomen aan het debat over de druk op de acute zorg. We hebben gewerkt aan mooie opdrachten en over twee daarvan vertellen we u in deze nieuwsbrief met trots meer. Daarnaast introduceren we onze whitepaper over besturing. En tot slot brengen we graag onze vacature onder uw aandacht.

 • Case: Hoe krijg ik inzicht mijn kansen in de markt?
 • Case: Hoe vertaal ik toekomstige werkprocessen naar een ruimtelijk programma van eisen?
 • Whitepaper besturing: Vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt.
 • In de pers: MSB kan nog jaren vooruit
 • Vacature senior adviseur

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande thema's met ons door willen praten, aarzel niet om contact op te nemen. Met vriendelijke groet, Klaas, Rob, Geert, Birgite, Marije & Joan.

Inzicht

Een aanbieder van diagnostiek hebben we inzicht gegeven in de marktpotentie, het marktaandeel en de omvang van de concurrentie op het vlak van state-of-the-art diensten voor de eerste lijn, tweede lijn en ZBC’s. Hierbij hebben we rekening gehouden met de verschillende klantgroepen waarvoor de diensten worden verricht alsook met de geografische gebieden waarbinnen de klantgroepen werkzaam zijn. Lees meer.

Visie

Een ziekenhuis wil nieuwbouw realiseren voor de verpleegomgeving en de behandelomgeving. fluent is gevraagd met de betrokken zorgroepen en ondersteunende diensten een programma van eisen (PvE) op te stellen. Lees meer.

LEF

De zorg is al sinds jaar en dag een complexe omgeving . Waarom is het ene ziekenhuis beter in staat met deze complexiteit om te gaan en de juiste zorg op het juiste moment aan haar klant te blijven bieden dan het andere? Het gaat om de uitvoering en effectieve sturing op flexibiliteit, zorgvraag, samenwerking, rendement en realisatie. Onze visie op besturing hebben we beschreven in de whitepaper "Besturen: Vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt." Lees meer.

Vacature

fluent zoekt een senior adviseur met Inzicht, Visie & Lef die mede invulling geeft aan het domein organisatie. Lees meer.

In de pers

MSB als tussenmodel kan nog jaren vooruit aldus Klaas Bochove in zijn blog op Skipr. Lees meer.

Nieuws › Zorgcontractering: een goede voorbereiding is het halve werk

Zorgcontractering: een goede voorbereiding is het halve werk

Op basis van onze ervaring beschrijven we in deze whitepaper 10 aandachtspunten voor een gelijkwaardig proces van zorgverkoop.


Ontvang nu de whitepaper: Een goede voorbereiding is het halve werk: 10 Aandachtspunten voor ziekenhuizen in de aanloop naar het zorgcontracteringsproces door onderstaand formulier in te vullen.

[contact-form-7 id="963"]

Nieuws › Effectief besturen in ziekenhuizen: Vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt.

Effectief besturen in ziekenhuizen: Vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt.

De zorg is al sinds jaar en dag een complexe omgeving . Waarom is het ene ziekenhuis beter in staat met deze complexiteit om te gaan en de juiste zorg op het juiste moment aan haar klant te blijven bieden dan het andere? Het gaat om de uitvoering en effectieve sturing op flexibiliteit, zorgvraag, samenwerking, rendement en realisatie.

Ontvang nu de whitepaper Effectief besturen in ziekenhuizen: Vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt door onderstaand formulier in te vullen.

[contact-form-7 id="883"]

Nieuws › Nieuwsbrief #6

Nieuwsbrief #6

Beste lezer,  over welke thema’s denkt u door deze vakantie? Vanuit onze kernwaarden inzicht, visie en lef inspireren wij u in deze nieuwsbrief met ons antwoord op vier actuele vragen. Hopelijk helpt het u aan een rustige vakantie.

 • Hoe ontwikkelt en borgt u kwaliteitsdenken in uw verpleeghuis?
 • Op welke locatie kunt u electieve zorg het best situeren?
 • Hoe start u met value based healthcare?
 • Hoe zorgt u ervoor dat de organisatie klaar is voor het werken in de nieuwe huisvesting?

Mocht u naar aanleiding van de vragen en onze antwoorden daarop met ons door willen praten, aarzel niet om contact op te nemen.
Veel plezier!

Met vriendelijke groet,

Irma, Klaas, Rob, Geert, Birgite, Marije & Joan

T.R.O.T.S.

Naar aanleiding van de publicatie van de IGZ lijst met onder toezicht gestelde VVT instellingen heeft fluent een verbeter aanpak opgesteld om zorginstellingen bij te staan bij het ontwikkelen en borgen van het kwaliteitsdenken in de organisatie. Hierbij staat het creëren van T.R.O.T.S.(Toegevoegde Waarde, Resultaat Gericht, Ondernemend, Toegankelijk & Samenwerken) centraal. Lees meer

Case: Scenario analyse locaties Focuskliniek

Twee ziekenhuizen zijn gefuseerd en hebben globale strategische keuzes gemaakt. Een daarvan is het realiseren van een Focuskliniek op een van de locaties. Vraag is op welke locatie deze kliniek het best gesitueerd kan worden vanuit criteria als marktpositie, financiën, functionele kwaliteit, fysieke mogelijkheden en faseerbaarheid. We zijn gevraagd samen met de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en externe experts tot een advies te komen. Lees meer

Value based healthcare

Value Based Healthcare, op dit moment een veelgehoorde en populaire term in de gezondheidszorg. Maar: wat houdt dit nu precies in en hoe organiseer je dit in je eigen organisatie? Vanaf het moment dat Porter het boek ‘Redefining Health Care’ in 2010 uitbracht, is er aandacht voor deze methodiek, en de laatste twee jaar wordt de aandacht voor VBHC alleen maar groter. In dit artikel geven we 4 tips om te starten met Value Based Health Care. Lees meer

Succesvol nieuwe concepten doorvoeren

Nieuwe huisvesting zorgt voor ingrijpende veranderingen. Niet alleen het gebouw verandert maar ook de werkprocessen en bijpassende ICT. Op basis van een Programma van Eisen en het ontwerp is de bouw gestart. De datum van verhuizen komt steeds dichterbij. De bouworganisatie werkt gestaag door. Maar dat is niet genoeg. De professionals bepalen of het nieuwe concept dadelijk werkt. En de lijnorganisatie is verantwoordelijk voor verandering van de werkprocessen en het meenemen van de organisatie. Gemakkelijk gezegd. Maar hoe pakt u dat slim aan?

Herkent u dit vraagstuk en wilt u meer weten? Neem contact op met Marije Talstra via 06-51086920 of marije@fluent.nl

Nieuws › Vier tips om te starten met Value Based Health Care

Vier tips om te starten met Value Based Health Care

Value Based Healthcare, op dit moment een veelgehoorde en populaire term in de gezondheidszorg. Maar: wat houdt dit nu precies in en hoe organiseer je dit in je eigen organisatie? Vanaf het moment dat Porter het boek ‘Redefining Health Care’ in 2010 uitbracht, is er aandacht voor deze methodiek, en de laatste twee jaar wordt de aandacht voor VBHC alleen maar groter. In dit artikel geven we 4 tips om te starten met Value Based Health Care.

Het uitgangspunt van Value Based Health Care is ‘gezondheidszorg die waarde toevoegt voor de patiënt’ tegen ‘zo laag mogelijke kosten’, oftewel de hoogst mogelijke uitkomst van de zorg voor de patiënt voor een bepaald ziektebeeld afgezet tegen zo laag mogelijk bestede euro’s. In de Nederlandse gezondheidszorg betekent het dat de zorg, die nu nog veel rondom een specialisme georganiseerd is, een switch moet maken naar een ander systeem. Namelijk naar een systeem dat georganiseerd is rond de medische behoeften van de patiënt. Dit betekent dat er meer aan ketenzorg gedacht moet worden: zorg geleverd over de grenzen van de huidige indeling van de zorg. Deze beweging van ‘zorg organiseren over grenzen van de bestaande structuren’ voltrekt op dit moment op veel plaatsen in de Nederlandse gezondheidszorg. Denk bv aan ziekte specifieke centra zoals oncologische centra, anderhalvelijns Centra en de geboortezorg.

Vier tips om te starten met Value Based Health Care

Recent zijn er vanuit zorgverzekeraar(s) ontwikkelingen zichtbaar richting andere financieringswijzen van zorg (denk aan Shared Savings model). Wij adviseren om zelf initiatief te pakken en te starten met VBHC. Temeer omdat het gezamenlijk starten op een kleine schaal al zoveel oplevert, zoals ervaring, samenwerking, inzichten en verbinding.

Tip 1: Begin klein

Begin klein en start met een ziektebeeld. Hiermee blijft het overzichtelijk en zullen sneller resultaten zichtbaar zijn. Deze leiden dan weer tot een aanpak die ook bij andere ziektebeelden gebruikt kan worden. Maak een start met de juiste partijen bij elkaar te brengen. Gezamenlijk met de keten kom je in kleine stappen tot zorg die waarde toevoegt voor de patiëntenpopulatie tegen laagste mogelijke kosten

Tip 2: Betrek professionals in hun rol als Clinical Leader

Vanuit hun medische verantwoordelijkheid zijn professionals een belangrijke spil bij de ontwikkeling van VBHC. Professionals die initiatief en leiderschap hierin nemen passen ook goed bij de ontwikkeling van Clinical Leadership. Hierin zijn medici werkzaam in het primaire proces de spil om te komen tot verandering en verbetering in de zorg. Deze trend wordt steeds meer zichtbaar in de gezondheidszorg.

Tip 3: Visie bepalen op het gezamenlijk doel en aanpak.

Wat is ons gezamenlijke beeld en visie over Value Based Healthcare ? In een gezamenlijke bijeenkomst wordt een gedeelde visie ontwikkeld en wordt met elkaar een aanpak bepaald om te komen tot samenwerkingsafspraken om zorg volgen het concept van VBHC te organiseren.

Tip 4: Bepaal gezamenlijk de uitkomstindicatoren

Bepaal in gezamenlijkheid tussen zorgaanbieders en organisatie de uitkomstindicatoren waarmee gewerkt zal worden. Welke uitkomsten vinden de patiënt en de professional voor dit ziektebeeld van waarde en hoe kunnen deze uitkomsten gemeten of afgeleid worden?

value based healthcareFiguur: fases in VBHC aanpak Hierna

Met de resultaten uit deze 4 stappen zijn de kaders en uitgangspunten helder om een daadwerkelijke start te maken met het realiseren van VBHC in de praktijk. In een volgend artikel vertellen wij meer over hoe dit wordt vormgegeven.

fluent: Inzicht, Visie, Lef

Het starten met VBHC vergt visie en ondernemerschap van de betrokken professional(s) en de bestuurders, die de grenzen van de organisatie open durven te stellen en integraal willen kijken naar de zorg. fluent kan dit proces adviseren, begeleiden en ondersteunen. Wij sluiten aan bij zo veel mogelijk bestaande concepten en bestaande bronnen om zorguitkomsten en zorgkosten te meten en zetten deze in bij VBHC. Kortom, Value Based Healthcare sluit aan bij de kernwaarden van onze organisatie: Inzicht, visie en lef. Visie en Lef om te starten met dit concept en Inzicht om op basis van voor ons zo vaak gehanteerde data een dimensie toe te voegen aan de waarde van het zorgproces voor de patiënt.

Nieuws › Nieuwsbrief #5

Nieuwsbrief #5

Beste lezer, fluent is in beweging. Graag stellen we u in deze nieuwsbrief voor aan onze nieuwe collega's Joan Verweij en Klaas Bochove. Collega's die ons weer met nieuwe inzichten versterken. We doen verslag van onze inspiratiereis naar Zweden.

Eigenwaarde, kwaliteit en ketenzorg staan centraal in de Zweedse visie op zorg. De reis heeft ons geïnspireerd om verder te werken aan de verbetering van de zorg in Nederland. We zijn voornemens in het najaar een nieuwe reis te organiseren. Wilt u zich ook laten inspireren? Neem contact met ons op. We zijn bij verschillende instellingen aan het werk met belangrijke opdrachten. In deze nieuwsbrief laten we u meekijken met een voorbeeld van procesoptimalisatie. Tot slot laten we u weten welk goed doel u naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief uit heeft gekozen voor onze donatie. Veel leesplezier en hopelijk tot snel. Met vriendelijke groet, Irma, Klaas, Rob, Geert, Birgite, Marije & Joan

Inzicht

Klaas Bochove: meer dan 15 jaar advieservaring in de zorg. Voor ziekenhuizen, collectieven van medisch specialisten, NZa, VWS en gemeenten. Op het gebied van bekostiging en beloning, besturing en organisatie. Ik heb een goed overzicht in de verschillende belangen en gedragsprikkels van partijen in de zorg. Dat stelt mij in staat het grotere geheel te zien. Lees meer

Joan Verweij: ervaren adviseur en projectleider in de zorg. Energiek, loyaal en vasthoudend. Mijn drijfveer is dat ik de zorg wil verbeteren. Brede kijk vanuit verschillende invalshoeken op de zorg die wordt gemaakt door mensen voor mensen. Gericht op de toekomst. Lees meer.

Visie

fluent is in maart naar Zweden gereisd om daar kennis en inspiratie op te doen over de organisatie en uitvoering van de gezondheidszorg. We bezochten een VVT instelling, een eerstelijns zorgcentrum en een ziekenhuis in de buurt van Stockholm. En inspiratie hebben we gekregen! Lees meer.

Lef

Het triageren van zorgvragen in de eerstelijnszorg is een belangrijke activiteit om acute zorgvragen af te vangen en goed te geleiden. In het geval van asielzoekers met alle taalproblemen en specifieke gezondheidsvragen van dien is dit nog belangrijker. Lees meer.

Goed doel

In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd een goed doel te kiezen voor onze nieuwjaaractie. U heeft voor Villa Pardoes en ASKV Steunpunt Vluchtelingen gekozen. Beide organisaties hebben ons inmiddels bedankt voor onze donatie van 500 euro.

Nieuws › Inspiratie ophalen voor Nederlandse gezondheidszorg in Zweden

Inspiratie ophalen voor Nederlandse gezondheidszorg in Zweden

fluent is in maart naar Zweden gereisd om daar kennis en inspiratie op te doen over de organisatie en uitvoering van de gezondheidszorg. We bezochten een VVT instelling, een eerstelijns zorgcentrum en een ziekenhuis in de buurt van Stockholm.

En inspiratie hebben we gekregen!

De gezondheidszorg in Zweden, onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van centrale overheid, provincie en gemeente wordt door wetgeving gereguleerd maar geeft een grote invullende rol aan de lokale, gemeentelijke, overheid. En is dit niet waar wij in Nederland sinds januari 2015 mee bezig zijn?

Eigenwaarde Garantie en scheiden wonen en zorg

Bij Forenåde Care , de grootste commerciële aanbieder van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en thuisverpleging, persoonlijke begeleiding en medische zorg in Zweden werden we gastvrij ontvangen. In Uppsala hebben ze slechts een jaar geleden via een aanbesteding het recht gekregen de zorg in het gemeentelijk verpleeghuis ‘Tunasen’ aan te bieden. Een bijzonder voorbeeld van scheiden van wonen en zorg, en de rol van de gemeente. De gemeente is eigenaar van het overgrote deel van de verpleeg- en verzorgingshuizen in de stad. Hiermee kan de gemeente een goede toegankelijkheid van deze voorzieningen in eigen wijk garanderen. Ze organiseert periodiek een aanbesteding voor het leveren van zorg in deze huizen. De gemeente moet ervoor zorgen dat er minimaal 30% private aanbieders zijn. In de overige huizen is de gemeente de aanbieder van zorg. De prijs van de zorg staat vast en selectie vindt plaats op basis van de te leveren kwaliteit. Deze werkwijze voorkomt prijsconcurrentie  zoals we nu in Nederland zien. Aanbieders die de kwaliteitscriteria halen, kunnen zorg aanbieden. Gebruikers van de zorg betalen op basis van inkomen maximaal € 187,- per maand eigen bijdrage voor de zorgkosten, woonlasten worden apart gerekend en betaald.

In Uppsala konden de patiënten in 2015 blijven wonen in het huis, het personeel bleef in de instelling, maar de leidinggevenden gingen weg en er kwamen leidinggevenden van de nieuwe zorgorganisatie Forenåde Care in het huis.

De intrinsieke gerichtheid van de medewerkers op kwaliteit en dus aan de behoeften te voldoen van de bewoners qua zorg, wonen en voeding opvallend. En voor ons zichtbaar op de werkvloer door de continue focus van personeel en bij de leidinggevenden op de patiënt die centraal staat en de garantie die men in dit geeft op eigenwaarde!

Als een oudere zorg nodig heeft in een instelling dan zorgt de ‘Wet op Samen Wonen’ ervoor dat stellen bij elkaar kunnen blijven. Het is dus niet zo, zoals in Nederland vaak het geval is, dat de zieke oudere naar een verzorgingstehuis moet en de gezonde oudere thuis moet blijven wonen.

Zweedse ouderen worden gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, maar hiervoor verschaft de staat ook de nodige middelen. Zo is er in iedere gemeente een tafeltje-dekje faciliteit, maar er zijn ook inloophuizen waar ouderen gezamenlijk de maaltijd kunnen nuttigen of zelfs om daar gezamenlijk te koken.

‘Wat vooral opviel in deze instelling was de rust bij cliënt en personeel, de focus op de eigenwaarde en hiermee de regierol van de patiënt over zijn eigen zorg.’

Verplaatsen van zorg naar anderhalvelijnscentra onderbouwd door ervaring en getallen

Gustavsberg Healthcare Center biedt een uitgebreid aanbod aan eerstelijnsgezondheidszorg voor de 32.000 mensen in Varmdo. We worden ontvangen door de bevlogen directeur van het centrum, zij is tevens huisarts. In het centrum wordt dichtbij de patiënt huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg, preventie, geriatrie, fysiotherapie, geboorte- en kraamzorg, revalidatie en thuiszorg aangeboden. In samenwerking met Karolinska Institutet wordt een combinatie van onderzoek en onderwijs uitgevoerd.

In het centrum zijn verschillende huisartsen gespecialiseerd op het gebied van o.a.  Cardiologie, Diabeteszorg en Geestelijke Gezondheidszorg. Zij leveren het grootste deel van de zorg voor onder andere diabetes patiënten, COPD patiënten en mensen met psychische klachten dicht in de buurt en in afstemming met de specialisten in het ziekenhuis. Ook kleine ingrepen worden in het centrum door specialisten uit het ziekenhuis gedaan. Een manier van organiseren ooit ingegeven door de grote afstanden. In Zweden wordt deze werkwijze onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek en fungeert nu als een voorbeeld voor de ontwikkeling van anderhalvelijnszorg in Nederland.

Hierdoor zijn veel van bovengenoemde ontwikkelingen statistisch en protocollair onderbouwd en kan geconcludeerd worden dat veel onderdelen van de Cardiologische en Diabeteszorg heel goed bij een gespecialiseerde huisarts terecht kunnen.

In Zweden zijn er de afgelopen jaren veel wijzigingen geweest in de aansturing van de specialistische zorg. De schaal van het centrum zorgt ervoor dat ze adaptief om kunnen gaan met deze wijzigingen en de meeste zorg voor de burgeres in de buurt dichtbij kunnen blijven leveren.

Nieuwste Ontwikkelingen in bouw en organisatie van ziekenhuiszorg

In het bezoekerscentrum van het Karolinksa Ziekenhuis vallen ons de  technologische en organisatorische hoogstandjes op die gebruikt worden bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

In het concept van het nieuwe ziekenhuis staat het pad van de patiënt centraal.  Er komen 280 verschillende paden en de afdelingen chirurgie en interne verdwijnen. Via onderstaande link kun je het pad van een patiënt met kanker volgen.

https://www.youtube.com/watch?v=u-Ih6DkB41Q

Staande naast de contouren van het bouwproject viel de enorme grootte van dit project op. 36 OK’s en ongeveer 320.000m2. Karolinska kiest net als vele nieuwe ziekenhuizen voor allemaal éénbedskamers met rooming in faciliteiten. Alle afdelingen worden zo ontworpen dat ze maximaal flexibel zijn.

Alle indrukken die we bij dit bezoek aan Karolinksa opdeden hebben ons de discussie opgeleverd of deze manier van denken ook in Nederlandse ziekenhuizen gebruikt kan worden. We bemerkten bij onszelf een aantal belemmeringen hierover doordat we in ons denken over de Nederlandse ziekenhuizen vooral met doelmatigheidsdenken bezig zijn.

Conclusie

Ketenzorg, kwaliteit en eigenwaarde staan centraal in Zweden. Deze reis heeft ons geïnspireerd om weer verder te werken aan de verbetering van de zorg in Nederland.

Wij zijn voornemens om het najaar opnieuw een reis te organiseren voor zorginstellingen. Wilt u zich ook laten inspireren? Meld u aan via info@fluent.nl.

 

Onze conclusie van ons bezoek aan Zweden is dat Mensgerichte zorg wat ons betreft in ieder geval de toekomst is ! En dit sterkt ons in onze gedachten, want heeft al langer onze aandacht !

Nieuws › Lef

Lef

Nieuwe tijden vergen ook het herzien van de posities tussen instellingen en verzekeraars. Ziekenhuizen worden nu beschouwd als “vrije markt” bedrijven en dus zijn zekerheden nodig om voor de bank een kapitaal intensieve betrouwbare partner te blijven. Dit betekend ook het opzetten van een echt partnership. Het vergt vertrouwen, kwetsbaarheid maar ook kracht, visie en vooral lef.

In dit kader kan een meerjarenafspraak met een verzekeraar zorgen voor borging van de duurzame relatie met de banken, maar ook zorgen voor verdere continuïteit van de organisatie en vergroot dit de bestuurbaarheid van de organisatie. Meerjarigheid in afspraken vergt echter ook het opzetten van een echt partnership met de verzekeraars. Dit partnership brengt ook verwachtingen over en weer en transparantie in beleid en doelmatigheid met zich mee. Dit proces om te komen tot meerjarenafspraken is een spannend en ingewikkeld proces. Het vergt vertrouwen, kwetsbaarheid maar ook kracht, visie en vooral lef.

Fluent ondersteunt op dit moment meerdere verzekeraars en ziekenhuizen om te komen tot meerjarenafspraken. Deze afspraken richten zich in eerste instantie op de meerjarige waarborging van de beschikbaarheidsfuncties (regionaal of lokaal). Hiertoe heeft fluent een model gebouwd waarmee instellingen snel inzicht kunnen krijgen in een indeling van de zorg, en daarmee ook de effecten van een mogelijke meerjarigheid op de financiële stromen in het ziekenhuis.

Mocht u als instelling of als verzekeraar ook interesse hebben in meerjarenafspraken dan praten we graag met u mee hierover.
Wij combineren in deze aanpak, inzicht, (we kijken wat het voor uw zorgproductie betekent), visie (we hebben een visie over de invoering van meerjarenafspraken) en lef (we hebben de expertise en ervaring in huis om dit proces succesvol met u te doorlopen).

Een weergave van onze aanpak is op hoofdlijnen weergegeven in de onderstaande figuur. Als u vragen of interesse heeft over deze aanpak dan kunt u contact opnemen met Geert de Kousemaeker (geert@fluent.nl) of Rob Keijzer (rob@fluent.nl).

Nieuws › Gezocht

Gezocht

Heb jij inzicht in, en visie op de zorg. En heb je bovendien lef om de zorg daadwerkelijk te willen veranderen? Dan zoeken wij jou als nieuwe collega.

Samen met jou willen we de zorg dan ook structureel verbeteren. Een hele uitdaging maar die gaan we ook graag aan, samen met de zorgaanbieders geloven we dat het anders en beter kan. We zijn ervan overtuigd dat wij de zorg hierbij kunnen helpen. Jij ook?

fluent zoekt een senior adviseur

fluent is een verfrissende partij voor de zorg. Samen met klanten zien we en gaan we de uitdagingen van de zorg aan. We zijn to the point, begrijpelijk en dagen de zorg uit. Het is makkelijk om met ons in contact te komen en we spreken graag met de mensen in de zorg. Samen met zorgorganisaties komen we tot nieuwe ideeën. fluent is er voor de zorg. fluent staat voor inhoud en kwaliteit voor de zorg. fluent is energiek, in oplossingen denkend, creatief, een gelijkwaardig partner voor haar klanten, sterk op de relatie, maar ook sterk op de inhoud. De naam spellen we met een kleine f, de hoofdletter is voor onze Klant. fluent ondersteunt en werkt samen met de klant. We kennen onze eigen kracht en daarom staan we bekend om onze innovatie modellen en methodieken enerzijds en de marktgerichte realisatiekracht anderzijds. De vlakken waarop we ondersteunen zijn; Strategie, besturing, bekostiging en innovatie. We schrijven zo min mogelijk dikke rapporten en zijn vooral bezig met vooruitdenken in plaats van verantwoorden. We vinden er iets van, we geven onze mening, gevraagd en ongevraagd. Loyaliteit, eerlijkheid en integriteit zijn belangrijke woorden voor fluent, dat zijn namelijk ook de kernwaarden waarmee we naar onze eigen medewerkers en ook klanten opereren.

De functie

Als senior adviseur werk je zelfstandig en in teamverband aan adviesopdrachten in de zorg. Je acquireert opdrachten, voert deze uit en onderhoudt de klantrelatie. Hierbij denk je vooruit en anticipeer je op de veranderingen in de zorg. Je bent in staat om samen met de klant ideeën te realiseren.

We zoeken:

senior adviseur

met

Lef, Visie en Inzicht

  Je weet wat er speelt in de zorg. Je hebt een groot netwerk in de zorg en weet deze goed te gebruiken. Voor jou staat inhoud en kwaliteit voorop, je bent ondernemend en innovatief. Je hebt lef, visie en inzicht. Je vindt het leuk om samen het bedrijf verder vorm te geven en uit te bouwen

Je bent of hebt:

 • Ruime ervaring als adviseur (intern of extern)
 • Kennis van de zorg en de ontwikkelingen in de zorg
 • Adviesvaardigheden
 • Sterk analytisch
 • Ervaring met acquisitie, in staat om nieuwe opdrachten te verwerven en het signaleren van ontwikkelkansen.
 • Communicatief vaardig
 • Minimaal 32 uur beschikbaar per week

 fluent biedt:

Een aanstelling met goede marktconforme arbeidsvoorwaarden. Het werken in een leuk team om samen de zorg mee te verbeteren. We bieden

 • Goede groeimogelijkheden
 • De mogelijkheid om impact te hebben in het zorgveld
 • Een breed netwerk met ruime vertegenwoordiging van de SKIPR 99
 • Een creatieve en resultaatgerichte omgeving om jouw ambitie waar te maken, als je durft en het aankan.

Mocht je belangstelling hebben en met ons nader willen kennismaken of vragen hebt, dan kan je contact opnemen met ons via mail: info@fluent.nl of bel ons gerust. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt op prijs gesteld. Wij maken namelijk altijd graag kennis met mensen. Op voorhand kunnen we wel al aangeven dat we geen externe opdracht uitzetten ter werving van onze nieuwe collega, daar geloven we namelijk niet in.

Nieuws › Inzicht

Inzicht

Ik ben Rob Keijzer. Na een bedrijfseconomische studie en de accountancy ben ik in de zorgsector aan de slag gegaan. Binnen de ziekenhuiswereld heb ik ruim 20 jaar ervaring opgedaan in bedrijfskundige en financiële processen. De laatste jaren daarvan ben ik via advies en interim opdrachten werkzaam geweest binnen ziekenhuizen.

Hoe zie ik de toekomst van de zorg?
Binnen de zorgsector werken mensen voor mensen in een omgeving die sterk aan veranderingen onderhevig is en blijft. Dit is een complex werkgebied waarbinnen lang niet alle veranderingen verbeteringen zijn. Echter, deze veranderingen bieden ook kansen. Het onderkennen en benutten van deze (nieuwe) mogelijkheden, is essentieel voor de zorg om ook in de toekomst de hulpbehoevende medemens van zorg te kunnen voorzien. Anticiperen op de veranderingen in de rollen binnen de relaties tussen zorgaanbieder, patiënt/cliënt en zorgverzekeraar, is daarin van groot belang.

Wat wil ik bereiken?
De wens van organisaties om adequaat op  veranderingen te kunnen reageren en als kans te willen benutten, is mijn belangrijkste motivatie om samen met hen aan de slag te gaan om gestelde doelen te bereiken.

Waar ben ik goed in?
Ik werk graag samen met mensen binnen een organisatie aan de analyse en oplossing van bedrijfskundige en financiële vraagstukken waarbij  de mogelijkheden kritisch beoordeeld worden om binnen de gestelde kaders te blijven. Door deze samenwerking worden zienswijze en mogelijkheden vergroot en de ervaringen en kennis gedeeld, waarmee een goede basis wordt gelegd om verder te kunnen. Daarnaast wil ik graag begrijpen hoe een vraagstuk in elkaar steekt. Als het moet “graaf ik twee spades dieper” om een beter begrip van de situatie te krijgen teneinde gestelde doelstelling te kunnen halen.

Wat is mijn wens voor de zorg?
Verantwoorde zorg duurzaam beschikbaar houden, voor hen die het nodig hebben. Daartoe moet de zorgsector de mogelijkheden verkennen en de kansen zien en benutten.

Nieuws › Visie

Visie

 Anderhalvelijnszorg is een manier om de zorg duurzaam te verbeteren. Vrijwel alle partijen die wij spreken zijn het daarmee eens. Op de vraag wat het concept inhoudt komen veel verschillende antwoorden en de vraag hoe krijgen we het voor elkaar is lastig te beantwoorden. Dit is voor ons aanleiding een onderzoek te doen. In deze white paper geven we inzicht in de definitie van anderhalvelijnszorg, introduceren we het concept van een Zorg Dichtbij Centrum en geven op basis van een inzicht in de belagen advies over de aanpak. We hopen dat deze publicatie u inspireert de ontwikkeling van zorg dichtbij samen verder op te pakken. Dat vergt lef en doorzettingsvermogen. We zijn benieuwd naar uw ervaringen.

 Anderhalvelijnszorg is zorg op het grensvlak van complexe of chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg. De anderhalvelijn combineert de toegankelijkheid van de eerstelijn met de specifieke kennis en diagnostiek van de tweedelijn. De anderhalvelijn is gericht op betere gezondheid, lagere kosten en betere kwaliteit van zorg. In de ontwikkeling van de anderhalvelijnszorg staat de patiënt centraal in het netwerk van zorgverleners. De ontwikkelingen die we anderhalvelijnszorg noemen ontstaan op drie assen:

 1. Patiënt – Huisarts – Ziekenhuis
 2. Patiënt – Huisarts – Residentiele verzorging, verpleging en revalidatie
 3. Patiënt – Huisarts – Preventie, (thuis)zorg, welzijn

fluent – Zorg Dichtbij – figuur 1 assen

Ontvang nu de whitepaper Zorg Dichtbij door onderstaand formulier in te vullen.

[email-download download_id="618" contact_form_id="615"]

Publicaties

Nieuwsbrief #3

Beste lezer en geïnteresseerde in fluent,

Alweer 3 kwartalen zijn we aan de slag met fluent. In deze nieuwsbrief praten we u bij over de laatste ontwikkelingen.

Beste lezer en geïnteresseerde in fluent,

Alweer 3 kwartalen zijn we aan de slag met fluent. In deze nieuwsbrief praten we u bij over de laatste ontwikkelingen.

Nieuws › Zorg Dichtbij — een duurzaam concept voor anderhalvelijnszorg

Zorg Dichtbij — een duurzaam concept voor anderhalvelijnszorg

Anderhalvelijnszorg is een manier om de zorg duurzaam te verbeteren. Vrijwel alle partijen die wij spreken zijn het daarmee eens. Op de vraag wat het concept inhoudt komen veel verschillende antwoorden en de vraag hoe krijgen we het voor elkaar is lastig te beantwoorden. Dit is voor ons aanleiding een onderzoek te doen.

In deze white paper geven we inzicht in de definitie van anderhalvelijnszorg, introduceren we het concept van een Zorg Dichtbij Centrum en geven op basis van een inzicht in de belagen advies over de aanpak. We hopen dat deze publicatie u inspireert de ontwikkeling van zorg dichtbij samen verder op te pakken. Dat vergt lef en doorzettingsvermogen. We zijn benieuwd naar uw ervaringen.

Anderhalvelijnszorg is zorg op het grensvlak van complexe of chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg. De anderhalvelijn combineert de toegankelijkheid van de eerstelijn met de specifieke kennis en diagnostiek van de tweedelijn. De anderhalvelijn is gericht op betere gezondheid, lagere kosten en betere kwaliteit van zorg. In de ontwikkeling van de anderhalvelijnszorg staat de patiënt centraal in het netwerk van zorgverleners. De ontwikkelingen die we anderhalvelijnszorg noemen ontstaan op drie assen:

 1. Patiënt – Huisarts – Ziekenhuis
 2. Patiënt – Huisarts – Residentiele verzorging, verpleging en revalidatie
 3. Patiënt – Huisarts – Preventie, (thuis)zorg, welzijn

fluent – Zorg Dichtbij – figuur 1 assen

 

Ontvang nu de whitepaper Zorg Dichtbij door onderstaand formulier in te vullen.

[contact-form-7 id="885"]

Nieuws › lef

lef

Lef is het onderkennen van zaken die niet lekker lopen, lef is het samen met de betrokkenen dit oppakken, lef is productie stil leggen om de boel op orde te krijgen, lef is open staan voor feedback en daar wat mee doen, lef is je processen compleet veranderen.Deze vormen van lef ben ik tegengekomen bij een zorgorganisatie dat vastliep in de primaire processen ten opzichte van de financiering die daarbij hoort.

Inhoud vs logistiek
Om een optimalisatie slag te maken en te zorgen dat de zorginhoud aansluit bij de zorglogistiek (wie doet wat, wanneer, en waar) en de bedrijfsvoering is een omvangrijk traject ingezet. Daarbij zijn drie hoofdonderwerpen aangepakt: De procesbeschrijvingen, de planning en prestatie-indicatoren bepalen.

fluent is betrokken geweest bij het deelproject met betrekking tot de planning. Om de aansluiting weer te vinden tussen de klanten, de zorg, de behandelaren en de planners, hebben we het huidige planningssysteem onder de loep genomen en bekeken waar verbetermogelijkheden zaten.

Welke planning en sturing het beste werkt, is afhankelijk van kenmerken van de processen. Er dient een fit te zijn tussen processen en de planning:

 • Planbaar, voorspelbaar en weinig complex: integraal plannen
 • Planbaar, maar minder voorspelbaar en meer complex, planning per fase
 • Planbaar, slecht voorspelbaar en complex, meer op hoofdlijnen
 • Spoed: overcapaciteit

Strategie, tactiek en operatie
Daarnaast is er een verschil tussen de strategische planning, tactische planning, en operationele planning, zoals in onderstaand schema duidelijk wordt. Elke organisatie heeft te maken met deze lagen van plannen en de planning zo goed mogelijk laten aansluiten bij de kenmerken van de processen.

zorglogistiek

De zorginstelling had in eerste instantie vooral op het operationele planningsniveau een vraagstuk. Daarom hebben we dit project hebben aangevlogen vanuit werkconferenties met alle planners, de betrokken teammanagers en vertegenwoordiging van behandelaren. Vanuit twee werkconferenties hebben we de huidige processen en planning geanalyseerd. Vervolgens is gewenste planning dat bij de processen van deze organisatie past besproken. Door de huidige en gewenste planning met elkaar te vergelijken zijn verbeterpunten naar boven gekomen. De verschillende verbeterpunten betroffen onder andere:

 • Primaire proces aanpassingen in met name het aantal (patiënt)besprekingen
 • Informatie van en naar de planners meer standaardiseren
 • Meer gebruik maken van een blokkenplanning waarin de professional zelf een bepaalde vrijheid kent

Samen verbeteren
Uiteindelijk heeft de planning samen met het management de verbeterpunten doorgevoerd waardoor er minder fouten zijn, minder correctiewerk plaats vindt en er efficiënter gepland wordt.

Prachtig om te zien hoe een groep planners dingen van elkaar leren, willen veranderen en actief aan de slag zijn gegaan. Dat is wat mij betreft lef!

Meer weten?
Neem contact op met Birgite Runia via Birgite@fluent.nl of 06 5572 0071.

Nieuws › visie

visie

Bedrijfsplannen een middel om vorm te geven aan het meerjarenbeleid van uw zorgorganisatie
Inmiddels heeft fluent al voor zo’n 10 ziekenhuizen bedrijfsplannen geschreven voor alle specialismen, maar ook voor een VVT instelling en meerdere losse zorginitiatieven. Het blijkt nog steeds (de eerste bedrijfsplannen die we maakten stammen uit 2007) een uitstekend middel om kwalitatief en kwantitatief vorm te geven aan de overall strategie van de organisatie. Het schrijven van een bedrijfsplan is geen doel op zich maar een middel om vanuit de verschillende disciplines tot een eenduidig meerjarenplan te komen dat zijn basis vindt in het primair proces.

Speelveld en kaders
Zoals gezegd de eerste bedrijfsplannen die we schreven met een zorgorganisatie stammen uit 2007 en de methodiek hebben we in co-creatie met dit ziekenhuis ontwikkeld. Nu bijna 10 jaar en 10 ziekenhuizen verder staat de methodiek nog steeds als basis voor het maken van de plannen. Om goede plannen te kunnen maken is een helder kader en een goede beschrijving van het speelveld van de gehele organisatie nodig. Dit kader wordt daarna concreet ingevuld met een bedrijfsplan per eenheid voor een periode van 3-5 jaar waarbij jaarlijks bekeken wordt of de ambitie, richting en de beschreven speerpunten nog passen. Waar nodig wordt bijgesteld.

Het opstellen van het bedrijfsplan start dus met het speelveld en de kaders. Daarna gaat de eenheid die het plan maakt in een projectgroep aan de slag. Deze projectgroep bestaat uit mensen van verschillende disciplines.

Inzicht en richting
De eerste stap is het creëren van inzicht en het formuleren van ambities. In een tweede bijeenkomst wordt verder op de ambities ingezoomd. Hierbij worden specifieke inzichten gecreëerd voor de ambitie en een richting voor het plan bepaald. Deze richting voor het plan heeft een nauwe samenhang met de strategische richting van de gehele organisatie en het startpunt dat de eenheid hierin heeft. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de gehele organisatie wil groeien in een bepaalde regio en meer financiële continuïteit wil krijgen. Voor iedere eenheid kan dan vooraf gekeken worden wat de huidige marktpositie is en welk financieel resultaat er nu behaald wordt. Aan de hand van deze positie (zie weergave hieronder) kan een algemene strategie voor de eenheid bepaald worden. Bijvoorbeeld het richten op doelmatigheid en effectiviteit, keuzes maken in het productportfolio of het verder bewerken van de markt.

bollen

Impact
Nu richting en inzicht bepaald zijn kan in een derde bijeenkomst gekeken worden naar de meer financiële en capaciteitsimpact van de ambities en speerpunten. In deze bijeenkomst wordt ook besproken of de financiële en capaciteitsimpact in balans is met de kwalitatieve impact. Wanneer dit zo is worden de speerpunten en ambities definitief in het bedrijfsplan opgenomen.

Vaak volgt er nu een go of no go moment in de organisatie waarbij het bedrijfsplan door een stuurgroep, directie of RVB getoetst wordt aan de kaders en uitgangspunten. Na de go kan in een laatste bijeenkomst het actieplan ingevuld worden. Dit houdt in dat er mijlpalen per jaar worden vastgesteld die behaald moeten worden om de ambities te realiseren.  In het plaatje hieronder is de beschrijving hierboven nog kort weergeven. We noemen deze aanpak ook wel de 5 R-en aanpak. Route, Ruimte, Rekenschap, Resultaat en Realiteit.

5r

Het voordeel van deze aanpak is dat er initieel zo min mogelijk beperkingen zijn in het maken van het plan. Belangrijk hierbij is de blik van buiten naar binnen. Dus wat is de klantvraag en hoe kunnen we hierbij aansluiten. Door meer dimensies in termen van kosten, opbrengsten, kwaliteit en capaciteit toe te voegen is het daarna mogelijk keuzes te maken in de ambitie en aansluiting te houden bij de organisatie of om te onderbouwen waarom er bewust afgeweken wordt.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit soort trajecten? Schroom niet contact op te nemen met Birgite Runia  via Birgite@fluent.nl of 06 5572 0071. Deze trajecten kunnen zowel voor hele organisaties of delen ervan worden ingezet. Groot of klein, deze methodiek is een denkwijze of aanpak en een middel en geen doel op zich.

Publicaties

nieuwsbrief #2

Beste lezer en geïnteresseerde in fluent,

De eerste vakanties zijn begonnen. Dit geeft iedereen tijd om terug te kijken op het eerste half jaar 2015. Een mooi eerste half jaar voor fluent. Een hele drukke periode van het opnieuw opstarten van het bedrijf, veel nieuwe projecten, het verwelkomen van nieuwe collega's en tegelijkertijd er ook van willen genieten en de tijd nemen om van dit eerste half jaar te leren.

Beste lezer en geïnteresseerde in fluent,

De eerste vakanties zijn begonnen. Dit geeft iedereen tijd om terug te kijken op het eerste half jaar 2015. Een mooi eerste half jaar voor fluent. Een hele drukke periode van het opnieuw opstarten van het bedrijf, veel nieuwe projecten, het verwelkomen van nieuwe collega’s en tegelijkertijd er ook van willen genieten en de tijd nemen om van dit eerste half jaar te leren.