Advies > Besturing

Bedrijfsplannen

Onze visie

In veel zorgorganisaties worden de verantwoordelijkheden steeds lager in de organisatie belegd. Dit betekent dat professionals zelf invulling kunnen geven aan de meerjarenstrategie van de organisatie. Professionals in de zorg hebben zoals het hoort vooral verstand van de zorg en minder van businesscases, scenario’s en doorrekeningen. Toch zijn tegenwoordig vooral deze financiële kaders belangrijk bij het invullen van de meerjarenstrategie. Hoe kan een zorgorganisatie de professional ondersteunen bij het maken van een meerjarenplan dat de ontwikkeling van het organisatieonderdeel beschrijft vanuit meerdere perspectieven (klantvraag, bedrijfsvoering, de professional en de maatschappij) en tegelijktijdig de zorgorganisatie monitorings -en stuurmogelijkheden geeft?
Dit kan door de professional met een vaste methodiek en geaggregeerde inzichten te begeleiden en motiveren om te komen tot een weloverwogen en concrete ambitie voor het vakgebied in een bedrijfsplan. Dit bedrijfsplan is onderdeel van de P&C cyclus en wordt jaarlijks geüpdatet. Uit het bedrijfsplan komt de jaarlijkse begroting voort.

Bedrijfsplannen

Onze aanpak

Onze aanpak bestaat uit 5 vaste stappen die leiden tot een gedragen en haalbaar bedrijfsplan per organisatieonderdeel.

Stap 1: Route
Het meerjarenbeleidsplan/strategie/visie geeft richting aan de bedrijfsplannen. Ook de daar gehanteerde uitgangspunten, mijlpalen en temporisering zijn kader stellend voor de bedrijfsplannen. Verder worden met management en medische staf aanvullende kaders en uitgangspunten opgesteld om te komen tot realistische bedrijfsplannen.

Stap 2: Ruimte (ambitie)
Het doel van deze stap is een gedeelde ambitie (doel) voor het vakgebied voor de komende vijf jaar binnen de kaders van het meerjarenplan. Dit gebeurt door feiten (informatie en analyses op het gebied van markt, product en organisatie) bijeen te brengen met meningen (ambities, ontwikkelingen). Met deze discussie als basis kunnen mogelijke speerpunten en focus worden gedefinieerd.

Stap 3: Rekenschap
In deze stap wordt besproken wat er moet gebeuren om de ambities te realiseren. Op basis van de eerste bijeenkomst wordt verdere informatie voor de tweede bijeenkomst verzameld. Speerpunten worden doorgerekend en de impact voor de productie, productmix, de positie in de markt en de benodigde capaciteiten wordt bepaald. De ideeën worden onderbouwd met financiële cijfers en getoetst aan de doelstellingen en kaders van het ziekenhuis.

Stap 4: Resultaat (bedrijfsplannen):
In deze fase wordt volgens een eenduidig format voor ieder vakgebied een bedrijfsplan opgeleverd. Hierin staat:
- De vertaling van het meerjarenplan en de profilering voor de organisatie-eenheid
- De ambitie voor de zorgverlening en organisatie van de organisatie-eenheid
- Een financiële vertaling van de ambitie en invulling in de vorm van businesscases/scenario’s.

Stap 5: Realisatie
In de stap Realisatie wordt het actieplan aan het bedrijfsplan toegevoegd door de projectgroep. Verder wordt de realisatiemethodiek voor de plannen opgesteld.

Resultaat
Naast concrete bedrijfsplannen per organisatieonderdeel is de aanpak ook gericht op samenwerking, concretisering van het nemen van verantwoordelijkheid en leiden de plannen tot stuurinformatie en monitoringsmogelijkheden.

Terug naar Besturing