Categoriearchief: actueel

Nieuws › fluent is verhuisd

fluent is verhuisd

Na twee jaar in Amsterdam Noord is fluent weer afgezakt naar Amsterdam Zuid. We hebben ons nieuwe onderkomen gevonden in B1.Amsterdam, op de Johan Huizingalaan 763A in Amsterdam.

B1.Amsterdam is gericht op innovatie samenwerking en creativiteit, dit alles maakt het voor ons een erg  inspirerende werkomgeving, waarbij we goed bereikbaar zijn vanuit de A4, A10 en A9, met voldoende parkeerruimte.

We nodigen dan ook graag iedereen uit voor een kop koffie om onze nieuwe kantooromgeving te laten zien.

Nieuws › Jaarlijks ruim 300.000 ouderen vermijdbaar in ziekenhuisbedden

Jaarlijks ruim 300.000 ouderen vermijdbaar in ziekenhuisbedden

In opdracht van ActiZ heeft fluent gekeken naar de mogelijkheden om met inzet van ambulante ondersteuning de druk op de spoedzorg te verminderen met de inzet op preventie en interventie om onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen

 


fluent heeft voor ActiZ onderzoek gedaan naar het aantal ouderen (65-plussers) dat de spoedeisende-hulpafdeling (SEH) van ziekenhuizen bezoekt. Jaarlijks blijken, sinds het sluiten van de verzorgingshuizen, 800.000 ouderen de SEH’S te bezoeken. Hiervan worden  543.000 ouderen opgenomen in het ziekenhuis. In slechts 40% van deze SEH-opnames blijkt het om niet vermijdbare  medisch specialistische zorg te gaan. Jaarlijks belanden er dus 322.000 ouderen zonder medisch specialistische noodzaak in een ziekenhuisbed,  wat omgerekend op jaarbasis neerkomt op een onnodige bezetting van 4.100 dure ziekenhuisbedden. Het gaat hier deels om ouderen met bijvoorbeeld welzijnsklachten, zoals eenzaamheid en neerslachtigheid, waarvan de huisarts vindt dat alleen thuis blijven even niet meer verantwoord is. Door te investeren in preventie en interventie om ouderen langer thuis te laten wonen en in het eerstelijnsverblijf (ELV) kunnen deze onnodige ziekenhuisopnames voor deze groep kwetsbare ouderen worden vermeden.

 

Als we dit samen voor elkaar krijgen dan besparen we niet alleen leed en onnodige belasting van ouderen, maar ook veel geld want een ziekenhuisbed kost gemiddeld € 800 per dag en dat is op jaarbasis gerekend over 4.100 bedden een besparing van € 1,4 miljard in de tweede lijn. De noodzakelijk geschatte investering in de eerste lijn (wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, specialisten ouderengeneeskunde) is circa € 700 miljoen.

 

Om dit te bereiken pleit ActiZ voor een integrale aanpak omdat geen enkele partij in de keten dit alleen kan oplossen. De samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen en specialisten ouderengeneeskunde is cruciaal om te komen tot oplossingen voor de overbelast geraakte spoedzorgketen. Ook de verzekeraars en de gemeenten zullen partij moeten worden van deze aanpak.

 

Kern van de aanpak is juiste zorg op het juiste moment: inzetten op preventie, vroegdiagnostiek, extra wijkverpleging en extra bedcapaciteit in de wijken (ELV). Hierdoor kan worden voorkomen dat veel ouderen onnodig naar het ziekenhuis gaan. Deze transformatie zou met de huidige aantallen een bezuiniging van ongeveer 300 - 700 miljoen per jaar opleveren en betekent het gelijktijdig opschalen in de  eerste lijn en afschalen in de tweede lijn. Hierdoor wordt de totale spoedzorgketen doelmatiger georganiseerd. De zorg rondom de cliënt wordt effectiever en er ontstaat een betere beheersing van de uitgaven en in het ziekenhuis worden forse uitgaven (1,4 miljard) voorkomen.

 

Voor een duurzame inrichting van goede (spoed)zorg rondom ouderen thuis zijn op drie vlakken multidisciplinaire interventies nodig: preventieve maatregelen & vroegdiagnostiek, juiste zorg op het juiste moment en vitaliteit en menswaardige zorg.

 

Preventieve maatregelen & vroegdiagnostiek

Wijkgerichte preventieve programma’s, in samenspraak met wijkverpleging, huisarts en het sociale domein, voorkomen ziekenhuisbelasting en complicaties bij chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Ouderen in risicogroepen ondergaan bijvoorbeeld een periodieke controle door huisartsen en de wijkverpleging samen. Een soort van halfjaarlijkse ‘tandartscontrole’ maar dan gericht op de verwachte medische behoefte en de maatschappelijke en huishoudelijke ondersteuning. Daarnaast is een deel van de ouderen chronisch ziek. Het inzetten van eHealth toepassingen (zoals regelmatig contact  via de IPad met de arts of de wijkverpleegkundige) voorkomt bij hen complicaties. En door vroegtijdig bij te sturen in medicatiebeleid of de thuissituatie kan ook onnodig ziekenhuisbezoek worden voorkomen. Jeroen van den Oever, bestuurslid van ActiZ: “Alleen door te investeren in de eerste lijn valt het volledig verstopt raken van de ziekenhuizen nog te voorkomen”

 

Juiste zorg op het juiste moment

Door de huisarts te ontlasten door - afhankelijk van de zorgvraag - extra inzet van de specialist ouderengeneeskunde of wijkverpleegkundige kan een groot deel van de zorgvraag worden omgebogen naar andere geschiktere faciliteiten dan het ziekenhuis. Hiermee voorkomen we onnodige verplaatsingen van kwetsbare ouderen en ook onnodige belasting van de ambulancediensten. We zien namelijk de afgelopen jaren, sinds de sluiting van de verzorgingshuizen, een forse toename van SEH-bezoeken door ouderen (periode 2015-2016 > 10%). Achteraf beschouwd blijkt dat een deel van deze zorg geen tweedelijns ziekenhuiszorg betrof, maar eerder zorg met een observatie of een sociale indicatie. Een groot deel van deze zorg kan worden opgevangen door de inzet van wijkverpleging, respijtzorg ELV-bedden of geriatrische revalidatie (GRZ). Ageeth Ouwehand, ActiZ woordvoerder revalidatie en herstel: “Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook hier weer. Anders en beter organiseren van de zorg voor kwetsbare ouderen thuis verhoogt de kwaliteit van leven en geeft rust in de keten.”

 

Vroegtijdig inzetten op herstel

Uiteraard zijn niet alle ziekenhuisopnames te voorkomen. Langer thuis wonen en de vergrijzing brengt ook een toename van lichamelijke klachten bij ouderen met zich mee. Door tijdens de ziekenhuisopname vroegtijdig expertise vanuit de langdurige zorg en de geriatrische revalidatie te betrekken en al vroegtijdig ook met herstel bezig te zijn, kan de verpleegduur in het ziekenhuis worden verkort en kan een soepele overgang naar de thuissituatie of mogelijke vervolgzorg worden vormgegeven. Dit vraagt een nauwe samenwerking tussen de specialist ouderengeneeskunde, de geriatrische revalidatie en het ziekenhuis.

 

De acute zorg voor kwetsbare ouderen kan sneller, beter en efficiënter en wordt daarmee waardevoller en goedkoper. ActiZ vraagt minister de Jonge en minister Bruins  om in de hoofdlijnenakkoorden en in de uitwerking van het Ouderenpact afspraken te maken die daadwerkelijk bewerkstelligen dat kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. ActiZ is bereid om haar inzichten te delen en hierover met betrokkenen in gesprek te gaan.

Het rapport kunt u hier downloaden

ActiZ_onderzoek-naar-duurzame-inrichting-spoedzorgketen-voor-ouderen_door fluent_5 feb 2018_DEF

Tevens heeft fluent eerder over dit onderwerp een aantal rapporten uitgebracht, die u hier kunt downloaden:

 

Code Oranje versie 27 jan 2017 publieksversie

Toekomstvisie SpoedZorg SZN fluent 22 juni 2017_def

201703 whitepaper kwetsbare ouderen

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen over het rapport.

Neem contact op met Geert de Kousemaeker geert@fluent.nl

 

Nieuws › Nieuwe locatie voor fluent

Nieuwe locatie voor fluent

Vanaf augustus vindt u ons in Pand Noord op de Meeuwenlaan 98-100 in Amsterdam-Noord.  Ook daar staat natuurlijk de koffie klaar.

We geloven in persoonlijk contact en kennisdelen.  We maken graag tijd vrij om te investeren in professionals in de zorg. Of en wat we dan samen kunnen doen, komt daarna wel ter sprake. Laten we beginnen met een goede kop koffie of thee. Het kan ook zo zijn dat u gewoon een vraag heeft over fluent, onze dienstverlening of publicaties neem dan ook gerust contact op of kom langs.

Nieuws › Vier tips om te starten met Value Based Health Care

Vier tips om te starten met Value Based Health Care

Value Based Healthcare, op dit moment een veelgehoorde en populaire term in de gezondheidszorg. Maar: wat houdt dit nu precies in en hoe organiseer je dit in je eigen organisatie? Vanaf het moment dat Porter het boek ‘Redefining Health Care’ in 2010 uitbracht, is er aandacht voor deze methodiek, en de laatste twee jaar wordt de aandacht voor VBHC alleen maar groter. In dit artikel geven we 4 tips om te starten met Value Based Health Care.

Het uitgangspunt van Value Based Health Care is ‘gezondheidszorg die waarde toevoegt voor de patiënt’ tegen ‘zo laag mogelijke kosten’, oftewel de hoogst mogelijke uitkomst van de zorg voor de patiënt voor een bepaald ziektebeeld afgezet tegen zo laag mogelijk bestede euro’s. In de Nederlandse gezondheidszorg betekent het dat de zorg, die nu nog veel rondom een specialisme georganiseerd is, een switch moet maken naar een ander systeem. Namelijk naar een systeem dat georganiseerd is rond de medische behoeften van de patiënt. Dit betekent dat er meer aan ketenzorg gedacht moet worden: zorg geleverd over de grenzen van de huidige indeling van de zorg. Deze beweging van ‘zorg organiseren over grenzen van de bestaande structuren’ voltrekt op dit moment op veel plaatsen in de Nederlandse gezondheidszorg. Denk bv aan ziekte specifieke centra zoals oncologische centra, anderhalvelijns Centra en de geboortezorg.

Vier tips om te starten met Value Based Health Care

Recent zijn er vanuit zorgverzekeraar(s) ontwikkelingen zichtbaar richting andere financieringswijzen van zorg (denk aan Shared Savings model). Wij adviseren om zelf initiatief te pakken en te starten met VBHC. Temeer omdat het gezamenlijk starten op een kleine schaal al zoveel oplevert, zoals ervaring, samenwerking, inzichten en verbinding.

Tip 1: Begin klein

Begin klein en start met een ziektebeeld. Hiermee blijft het overzichtelijk en zullen sneller resultaten zichtbaar zijn. Deze leiden dan weer tot een aanpak die ook bij andere ziektebeelden gebruikt kan worden. Maak een start met de juiste partijen bij elkaar te brengen. Gezamenlijk met de keten kom je in kleine stappen tot zorg die waarde toevoegt voor de patiëntenpopulatie tegen laagste mogelijke kosten

Tip 2: Betrek professionals in hun rol als Clinical Leader

Vanuit hun medische verantwoordelijkheid zijn professionals een belangrijke spil bij de ontwikkeling van VBHC. Professionals die initiatief en leiderschap hierin nemen passen ook goed bij de ontwikkeling van Clinical Leadership. Hierin zijn medici werkzaam in het primaire proces de spil om te komen tot verandering en verbetering in de zorg. Deze trend wordt steeds meer zichtbaar in de gezondheidszorg.

Tip 3: Visie bepalen op het gezamenlijk doel en aanpak.

Wat is ons gezamenlijke beeld en visie over Value Based Healthcare ? In een gezamenlijke bijeenkomst wordt een gedeelde visie ontwikkeld en wordt met elkaar een aanpak bepaald om te komen tot samenwerkingsafspraken om zorg volgen het concept van VBHC te organiseren.

< h5 >Tip 4: Bepaal gezamenlijk de uitkomstindicatoren Bepaal in gezamenlijkheid tussen zorgaanbieders en organisatie de uitkomstindicatoren waarmee gewerkt zal worden. Welke uitkomsten vinden de patiënt en de professional voor dit ziektebeeld van waarde en hoe kunnen deze uitkomsten gemeten of afgeleid worden?

value based healthcareFiguur: fases in VBHC aanpak

Met de resultaten uit deze 4 stappen zijn de kaders en uitgangspunten helder om een daadwerkelijke start te maken met het realiseren van VBHC in de praktijk. In een volgend artikel vertellen wij meer over hoe dit wordt vormgegeven.

fluent: Inzicht, Visie, Lef

Het starten met VBHC vergt visie en ondernemerschap van de betrokken professional(s) en de bestuurders, die de grenzen van de organisatie open durven te stellen en integraal willen kijken naar de zorg. fluent kan dit proces adviseren, begeleiden en ondersteunen. Wij sluiten aan bij zo veel mogelijk bestaande concepten en bestaande bronnen om zorguitkomsten en zorgkosten te meten en zetten deze in bij VBHC. Kortom, Value Based Healthcare sluit aan bij de kernwaarden van onze organisatie: Inzicht, visie en lef. Visie en Lef om te starten met dit concept en Inzicht om op basis van voor ons zo vaak gehanteerde data een dimensie toe te voegen aan de waarde van het zorgproces voor de patiënt.

Nieuws › Inspiratie opdoen in Zweden!

Inspiratie opdoen in Zweden!

fluent is in maart naar Zweden gereisd om daar kennis en inspiratie op te doen over de organisatie en uitvoering van de gezondheidszorg. We bezochten een VVT instelling, een eerstelijns zorgcentrum en een ziekenhuis in de buurt van Stockholm. En inspiratie hebben we gekregen!

De gezondheidszorg in Zweden, onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van centrale overheid, provincie en gemeente wordt door wetgeving gereguleerd maar geeft een grote invullende rol aan de lokale, gemeentelijke, overheid. En is dit niet waar wij in Nederland sinds januari 2015 mee bezig zijn?

Eigenwaarde Garantie en scheiden wonen en zorg

Bij Forenåde Care, de grootste commerciële aanbieder van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en thuisverpleging, persoonlijke begeleiding en medische zorg in Zweden werden we gastvrij ontvangen. In Uppsala hebben ze slechts een jaar geleden via een aanbesteding het recht gekregen de zorg in het gemeentelijk verpleeghuis ‘Tunasen’ aan te bieden. Een bijzonder voorbeeld van scheiden van wonen en zorg, en de rol van de gemeente. De gemeente is eigenaar van het overgrote deel van de verpleeg- en verzorgingshuizen in de stad. Hiermee kan de gemeente een goede toegankelijkheid van deze voorzieningen in eigen wijk garanderen. Ze organiseert periodiek een aanbesteding voor het leveren van zorg in deze huizen. De gemeente moet ervoor zorgen dat er minimaal 30% private aanbieders zijn. In de overige huizen is de gemeente de aanbieder van zorg. De prijs van de zorg staat vast en selectie vindt plaats op basis van de te leveren kwaliteit. Deze werkwijze voorkomt prijsconcurrentie  zoals we nu in Nederland zien. Aanbieders die de kwaliteitscriteria halen, kunnen zorg aanbieden. Gebruikers van de zorg betalen op basis van inkomen maximaal € 187,- per maand eigen bijdrage voor de zorgkosten, woonlasten worden apart gerekend en betaald. In Uppsala konden de patiënten in 2015 blijven wonen in het huis, het personeel bleef in de instelling, maar de leidinggevenden gingen weg en er kwamen leidinggevenden van de nieuwe zorgorganisatie Forenåde Care in het huis. De intrinsieke gerichtheid van de medewerkers op kwaliteit en dus aan de behoeften te voldoen van de bewoners qua zorg, wonen en voeding opvallend. En voor ons zichtbaar op de werkvloer door de continue focus van personeel en bij de leidinggevenden op de patiënt die centraal staat en de garantie die men in dit geeft op eigenwaarde! Als een oudere zorg nodig heeft in een instelling dan zorgt de ‘Wet op Samen Wonen’ ervoor dat stellen bij elkaar kunnen blijven. Het is dus niet zo, zoals in Nederland vaak het geval is, dat de zieke oudere naar een verzorgingstehuis moet en de gezonde oudere thuis moet blijven wonen.

Zweedse ouderen worden gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, maar hiervoor verschaft de staat ook de nodige middelen. Zo is er in iedere gemeente een tafeltje-dekje faciliteit, maar er zijn ook inloophuizen waar ouderen gezamenlijk de maaltijd kunnen nuttigen of zelfs om daar gezamenlijk te koken.

‘Wat vooral opviel in deze instelling was de rust bij cliënt en personeel, de focus op de eigenwaarde en hiermee de regierol van de patiënt over zijn eigen zorg.’

 

Verplaatsen van zorg naar anderhalvelijnscentra onderbouwd door ervaring en getallen

Gustavsberg Healthcare Center biedt een uitgebreid aanbod aan eerstelijnsgezondheidszorg voor de 32.000 mensen in Varmdo. We worden ontvangen door de bevlogen directeur van het centrum, zij is tevens huisarts. In het centrum wordt dichtbij de patiënt huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg, preventie, geriatrie, fysiotherapie, geboorte- en kraamzorg, revalidatie en thuiszorg aangeboden. In samenwerking met Karolinska Institutet wordt een combinatie van onderzoek en onderwijs uitgevoerd. In het centrum zijn verschillende huisartsen gespecialiseerd op het gebied van o.a.  Cardiologie, Diabeteszorg en Geestelijke Gezondheidszorg. Zij leveren het grootste deel van de zorg voor onder andere diabetes patiënten, COPD patiënten en mensen met psychische klachten dicht in de buurt en in afstemming met de specialisten in het ziekenhuis. Ook kleine ingrepen worden in het centrum door specialisten uit het ziekenhuis gedaan. Een manier van organiseren ooit ingegeven door de grote afstanden. In Zweden wordt deze werkwijze onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek en fungeert nu als een voorbeeld voor de ontwikkeling van anderhalvelijnszorg in Nederland. Hierdoor zijn veel van bovengenoemde ontwikkelingen statistisch en protocollair onderbouwd en kan geconcludeerd worden dat veel onderdelen van de Cardiologische en Diabeteszorg heel goed bij een gespecialiseerde huisarts terecht kunnen. In Zweden zijn er de afgelopen jaren veel wijzigingen geweest in de aansturing van de specialistische zorg. De schaal van het centrum zorgt ervoor dat ze adaptief om kunnen gaan met deze wijzigingen en de meeste zorg voor de burgeres in de buurt dichtbij kunnen blijven leveren.

Nieuwste Ontwikkelingen in bouw en organisatie van ziekenhuiszorg

In het bezoekerscentrum van het Karolinksa Ziekenhuis vallen ons de  technologische en organisatorische hoogstandjes op die gebruikt worden bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis. In het concept van het nieuwe ziekenhuis staat het pad van de patiënt centraal. Er komen 280 verschillende paden en de afdelingen chirurgie en interne verdwijnen. Via onderstaande video kun je het pad van een patiënt met kanker volgen.

https://www.youtube.com/watch?v=u-Ih6DkB41Q

Staande naast de contouren van het bouwproject viel de enorme grootte van dit project op. 36 OK’s en ongeveer 320.000m2. Karolinska kiest net als vele nieuwe ziekenhuizen voor allemaal éénbedskamers met rooming in faciliteiten. Alle afdelingen worden zo ontworpen dat ze maximaal flexibel zijn.
Alle indrukken die we bij dit bezoek aan Karolinksa opdeden hebben ons de discussie opgeleverd of deze manier van denken ook in Nederlandse ziekenhuizen gebruikt kan worden. We bemerkten bij onszelf een aantal belemmeringen hierover doordat we in ons denken over de Nederlandse ziekenhuizen vooral met doelmatigheidsdenken bezig zijn.

Conclusie

Ketenzorg, kwaliteit en eigenwaarde staan centraal in Zweden. Deze reis heeft ons geïnspireerd om weer verder te werken aan de verbetering van de zorg in Nederland. Wij zijn voornemens om het najaar opnieuw een reis te organiseren voor zorginstellingen. Wilt u zich ook laten inspireren? Meld u aan via info@fluent.nl.

Onze conclusie van ons bezoek aan Zweden is dat Mensgerichte zorg wat ons betreft in ieder geval de toekomst is! En dit sterkt ons in onze gedachten, want heeft al langer onze aandacht!

Nieuws › Zorg Dichtbij — een duurzaam concept voor anderhalvelijnszorg

Zorg Dichtbij — een duurzaam concept voor anderhalvelijnszorg

Anderhalvelijnszorg is een manier om de zorg duurzaam te verbeteren. Vrijwel alle partijen die wij spreken zijn het daarmee eens. Op de vraag wat het concept inhoudt komen veel verschillende antwoorden en de vraag hoe krijgen we het voor elkaar is lastig te beantwoorden. Dit is voor ons aanleiding een onderzoek te doen. In deze white paper geven we inzicht in de definitie van anderhalvelijnszorg, introduceren we het concept van een Zorg Dichtbij Centrum en geven op basis van een inzicht in de belagen advies over de aanpak. We hopen dat deze publicatie u inspireert de ontwikkeling van zorg dichtbij samen verder op te pakken. Dat vergt lef en doorzettingsvermogen. We zijn benieuwd naar uw ervaringen.

Anderhalvelijnszorg is zorg op het grensvlak van complexe of chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg. De anderhalvelijn combineert de toegankelijkheid van de eerstelijn met de specifieke kennis en diagnostiek van de tweedelijn. De anderhalvelijn is gericht op betere gezondheid, lagere kosten en betere kwaliteit van zorg. In de ontwikkeling van de anderhalvelijnszorg staat de patiënt centraal in het netwerk van zorgverleners. De ontwikkelingen die we anderhalvelijnszorg noemen ontstaan op drie assen:

 1. Patiënt – Huisarts – Ziekenhuis
 2. Patiënt – Huisarts – Residentiele verzorging, verpleging en revalidatie
 3. Patiënt – Huisarts – Preventie, (thuis)zorg, welzijn

fluent – Zorg Dichtbij – figuur 1 assen

Ontvang nu de whitepaper Zorg Dichtbij.

Nieuws › De toekomst van de zorg in 2025

De toekomst van de zorg in 2025

fluent gaat samen met de Nyenrode University een toekomstscenario voor de zorg in 2025 vormgeven. Door de combinatie van kennis, inzicht en visie wordt er voor zowel de langdurige zorg als de curatieve zorg gekeken naar de ontwikkelingen en de uitdagingen gekeken. Hierbij wordt geredeneerd vanuit de toegevoegde waarde voor de zorgconsument in 2025, en de “organizational fit” voor de zorginstellingen.


De komende maanden wordt er samen met het zorgveld deze toekomstverkenning uitgevoerd.

Op 21 april jl. is er een grote kickoff bijeenkomst geweest in de vorm van een invitational conference waarin door verschillende sprekers gekeken is naar het thema en de uitdagingen voor de zorg in 2025. fluent heeft hier ook een inleiding gegeven over de veranderende zorg: “Times are changing”.

De essentie van het betoog is het volgende:
De zorg verandert, waar we in de jaren 1998-2008 grote groei zagen in de zorg, neemt de groei af in de periode 2008-2013 en is er sprake van een daling in een aantal deelsectoren in 2014-2015.

Deze veranderende groei betekent ook dat instellingen hierop moeten reageren. Dit gebeurt op een manier waarin in eerste instantie weer gezocht wordt naar nieuwe zekerheden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door kostenreducties en verregaande reorganisaties om de continuïteit van de organisatie te behouden.

De nieuwe situatie van beperkte groei vergt echter ook dat er goed moet worden nagedacht over de toegevoegde waarde die je als instelling levert. Dit is namelijk de existentie waar je voor staat. Het vergt het maken van keuzes en aanbrengen van focus en een goede kennis van de behoeften van de klant. We schuiven namelijk van een aanbod gestuurd stelsel naar een vraag gestuurd stelsel.

Maar wie is nu die klant van de toekomst? Kijkende naar 2025 zijn er 1,8 miljoen 75+ ers (toename van 600.000), waarvan er 800.000 een vorm van zorg gebruiken. Deze generatie “baby boomers” kennen ook andere behoeften dan de generaties hiervoor. Autonomie, zelfregie en keuze vrijheid gecombineerd met zelf organiserend vermogen en mondigheid kenmerken deze generatie. Als we kijken naar de zorg en beleidsmedewerkers in 2025, kenmerken die zich door digitalisering en individualisme. Combineren we dit met de afbouw van het sociale stelsel naar een sociaal vangnet geeft dit voor de komende jaren de volgende beleidsthema’s om ons op te richten om in 2025 klaar te zijn voor deze grote zorgbehoeftige generatie:

 • Keuzevrijheid en inspraak versus zelfstandigheid/zelfredzaamheid
 • Meer behoefte aan autonomie en zelfregie versus individualisme en digitalisering
 • Organisatorisch vermogen bij de eigen sociale cohesie versus gemak gaat boven privacy

Hierop moeten we met elkaar samen beleid ontwikkelen, maar voor de korte termijn zijn er 6 belangrijke thema’s om je als zorginstelling op te focussen:

 1. Transparantie over wat je doet en waar je voor staat;
 2. Rendement (zonder dit geen continuïteit);
 3. Ondernemerschap (korte termijn reageren en daarna anticiperen op veranderingen);
 4. Toegevoegde waarde (zoek naar de reden van je existentie);
 5. Samen (samen met verzekeraars / gemeentes en andere stakeholders ontwikkelen);
 6. Maar vooral TROTS, ben Trots op de zorg en de organisatie die je hebt, want zonder trots ben je als onderneming of ondernemer helemaal niets.

Wilt u de sheets of meer achtergrond informatie ontvangen over de samenwerking met Nyenrode neem dan contact op via onderstaand contactformulier.

aanvragen informatie Nyenrode

[contact-form-7 id="529" title="Contact form 1_copy"]

 

Nieuws › fluent levert bijdrage aan RVZ rapport over consumenten eHealth

fluent levert bijdrage aan RVZ rapport over consumenten eHealth

De RVZ heeft een advies uitgebracht over consumenten eHealth. Daarin komt naar voren dat consumenten eHealth sterk in opkomst is en de zorg beïnvloedt; het verandert de patiënt  zorgverlener relatie. Consumenten eHealth zal zich de komende tijd steeds meer gaan vermengen met de reguliere zorg. Dit brengt volgens de RVZ kansen met zich mee, maar ook dilemma’s. Bijvoorbeeld het risico op medicalisering dat groter wordt door de snelle opkomst van consumenten eHealth.

Download hier Het volledige rapport van de RVZ.

fluent heeft een bijdrage geleverd aan het rapport met onze visie op opschaling van innovaties in de zorg. Daarbij gaan we uit van de rol van zowel de zorgverlener, patiënt en zorgverzekeraar en verschillende fases van maturatie van de innovatie. Dat (consumenten)eHealth opkomt is geen vraag maar een gegeven waar zorgaanbieders op moeten anticiperen: To innovate of to be innovated. De uitdaging voor de komende tijd is om de kwalitatief goede en betrouwbare eHealth toepassingen op te schalen.

aanvragen rapport to innovate, or to be innovated?

[contact-form-7 id="139" title="ZIT"]