Categoriearchief: featured

Nieuws › fluent is verhuisd

fluent is verhuisd

Na twee jaar in Amsterdam Noord is fluent weer afgezakt naar Amsterdam Zuid. We hebben ons nieuwe onderkomen gevonden in B1.Amsterdam, op de Johan Huizingalaan 763A in Amsterdam.

B1.Amsterdam is gericht op innovatie samenwerking en creativiteit, dit alles maakt het voor ons een erg  inspirerende werkomgeving, waarbij we goed bereikbaar zijn vanuit de A4, A10 en A9, met voldoende parkeerruimte.

We nodigen dan ook graag iedereen uit voor een kop koffie om onze nieuwe kantooromgeving te laten zien.

Nieuws › Uw privacy is voor ons belangrijk

Uw privacy is voor ons belangrijk

U heeft het vast al gehoord vanaf 25 mei 2018 veranderen de regels die over het gebruik van uw (persoons)gegevens gaan.

Deze regels hebben te maken met uw privacy. Wij hebben onze privacyverklaring aan de nieuwe regels aangepast en deze kunt u hier bekijken.  fluent Privacyverklaring

 

Nieuws › Jaarlijks ruim 300.000 ouderen vermijdbaar in ziekenhuisbedden

Jaarlijks ruim 300.000 ouderen vermijdbaar in ziekenhuisbedden

In opdracht van ActiZ heeft fluent gekeken naar de mogelijkheden om met inzet van ambulante ondersteuning de druk op de spoedzorg te verminderen met de inzet op preventie en interventie om onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen

 


fluent heeft voor ActiZ onderzoek gedaan naar het aantal ouderen (65-plussers) dat de spoedeisende-hulpafdeling (SEH) van ziekenhuizen bezoekt. Jaarlijks blijken, sinds het sluiten van de verzorgingshuizen, 800.000 ouderen de SEH’S te bezoeken. Hiervan worden  543.000 ouderen opgenomen in het ziekenhuis. In slechts 40% van deze SEH-opnames blijkt het om niet vermijdbare  medisch specialistische zorg te gaan. Jaarlijks belanden er dus 322.000 ouderen zonder medisch specialistische noodzaak in een ziekenhuisbed,  wat omgerekend op jaarbasis neerkomt op een onnodige bezetting van 4.100 dure ziekenhuisbedden. Het gaat hier deels om ouderen met bijvoorbeeld welzijnsklachten, zoals eenzaamheid en neerslachtigheid, waarvan de huisarts vindt dat alleen thuis blijven even niet meer verantwoord is. Door te investeren in preventie en interventie om ouderen langer thuis te laten wonen en in het eerstelijnsverblijf (ELV) kunnen deze onnodige ziekenhuisopnames voor deze groep kwetsbare ouderen worden vermeden.

 

Als we dit samen voor elkaar krijgen dan besparen we niet alleen leed en onnodige belasting van ouderen, maar ook veel geld want een ziekenhuisbed kost gemiddeld € 800 per dag en dat is op jaarbasis gerekend over 4.100 bedden een besparing van € 1,4 miljard in de tweede lijn. De noodzakelijk geschatte investering in de eerste lijn (wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, specialisten ouderengeneeskunde) is circa € 700 miljoen.

 

Om dit te bereiken pleit ActiZ voor een integrale aanpak omdat geen enkele partij in de keten dit alleen kan oplossen. De samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen en specialisten ouderengeneeskunde is cruciaal om te komen tot oplossingen voor de overbelast geraakte spoedzorgketen. Ook de verzekeraars en de gemeenten zullen partij moeten worden van deze aanpak.

 

Kern van de aanpak is juiste zorg op het juiste moment: inzetten op preventie, vroegdiagnostiek, extra wijkverpleging en extra bedcapaciteit in de wijken (ELV). Hierdoor kan worden voorkomen dat veel ouderen onnodig naar het ziekenhuis gaan. Deze transformatie zou met de huidige aantallen een bezuiniging van ongeveer 300 - 700 miljoen per jaar opleveren en betekent het gelijktijdig opschalen in de  eerste lijn en afschalen in de tweede lijn. Hierdoor wordt de totale spoedzorgketen doelmatiger georganiseerd. De zorg rondom de cliënt wordt effectiever en er ontstaat een betere beheersing van de uitgaven en in het ziekenhuis worden forse uitgaven (1,4 miljard) voorkomen.

 

Voor een duurzame inrichting van goede (spoed)zorg rondom ouderen thuis zijn op drie vlakken multidisciplinaire interventies nodig: preventieve maatregelen & vroegdiagnostiek, juiste zorg op het juiste moment en vitaliteit en menswaardige zorg.

 

Preventieve maatregelen & vroegdiagnostiek

Wijkgerichte preventieve programma’s, in samenspraak met wijkverpleging, huisarts en het sociale domein, voorkomen ziekenhuisbelasting en complicaties bij chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Ouderen in risicogroepen ondergaan bijvoorbeeld een periodieke controle door huisartsen en de wijkverpleging samen. Een soort van halfjaarlijkse ‘tandartscontrole’ maar dan gericht op de verwachte medische behoefte en de maatschappelijke en huishoudelijke ondersteuning. Daarnaast is een deel van de ouderen chronisch ziek. Het inzetten van eHealth toepassingen (zoals regelmatig contact  via de IPad met de arts of de wijkverpleegkundige) voorkomt bij hen complicaties. En door vroegtijdig bij te sturen in medicatiebeleid of de thuissituatie kan ook onnodig ziekenhuisbezoek worden voorkomen. Jeroen van den Oever, bestuurslid van ActiZ: “Alleen door te investeren in de eerste lijn valt het volledig verstopt raken van de ziekenhuizen nog te voorkomen”

 

Juiste zorg op het juiste moment

Door de huisarts te ontlasten door - afhankelijk van de zorgvraag - extra inzet van de specialist ouderengeneeskunde of wijkverpleegkundige kan een groot deel van de zorgvraag worden omgebogen naar andere geschiktere faciliteiten dan het ziekenhuis. Hiermee voorkomen we onnodige verplaatsingen van kwetsbare ouderen en ook onnodige belasting van de ambulancediensten. We zien namelijk de afgelopen jaren, sinds de sluiting van de verzorgingshuizen, een forse toename van SEH-bezoeken door ouderen (periode 2015-2016 > 10%). Achteraf beschouwd blijkt dat een deel van deze zorg geen tweedelijns ziekenhuiszorg betrof, maar eerder zorg met een observatie of een sociale indicatie. Een groot deel van deze zorg kan worden opgevangen door de inzet van wijkverpleging, respijtzorg ELV-bedden of geriatrische revalidatie (GRZ). Ageeth Ouwehand, ActiZ woordvoerder revalidatie en herstel: “Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook hier weer. Anders en beter organiseren van de zorg voor kwetsbare ouderen thuis verhoogt de kwaliteit van leven en geeft rust in de keten.”

 

Vroegtijdig inzetten op herstel

Uiteraard zijn niet alle ziekenhuisopnames te voorkomen. Langer thuis wonen en de vergrijzing brengt ook een toename van lichamelijke klachten bij ouderen met zich mee. Door tijdens de ziekenhuisopname vroegtijdig expertise vanuit de langdurige zorg en de geriatrische revalidatie te betrekken en al vroegtijdig ook met herstel bezig te zijn, kan de verpleegduur in het ziekenhuis worden verkort en kan een soepele overgang naar de thuissituatie of mogelijke vervolgzorg worden vormgegeven. Dit vraagt een nauwe samenwerking tussen de specialist ouderengeneeskunde, de geriatrische revalidatie en het ziekenhuis.

 

De acute zorg voor kwetsbare ouderen kan sneller, beter en efficiënter en wordt daarmee waardevoller en goedkoper. ActiZ vraagt minister de Jonge en minister Bruins  om in de hoofdlijnenakkoorden en in de uitwerking van het Ouderenpact afspraken te maken die daadwerkelijk bewerkstelligen dat kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. ActiZ is bereid om haar inzichten te delen en hierover met betrokkenen in gesprek te gaan.

Het rapport kunt u hier downloaden

ActiZ_onderzoek-naar-duurzame-inrichting-spoedzorgketen-voor-ouderen_door fluent_5 feb 2018_DEF

Tevens heeft fluent eerder over dit onderwerp een aantal rapporten uitgebracht, die u hier kunt downloaden:

 

Code Oranje versie 27 jan 2017 publieksversie

Toekomstvisie SpoedZorg SZN fluent 22 juni 2017_def

201703 whitepaper kwetsbare ouderen

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen over het rapport.

Neem contact op met Geert de Kousemaeker geert@fluent.nl

 

Nieuws › Erwin Winkel wordt geassocieerd partner van fluent

Erwin Winkel wordt geassocieerd partner van fluent

Met ingang van 1 december 2017 treedt Erwin Winkel toe als geassocieerd partner van fluent. Directeur Geert de Kousemaeker van fluent: ‘Ik ben blij dat we Erwin mogen verwelkomen. Erwin brengt naast veel ervaring ook nieuwe kennis en inzichten bij fluent. Erwin past goed in het team en we gaan binnenkort ook onze nieuwe propositie om de zorg verder te ontschotten aan het veld presenteren.’

Erwin Winkel is sterk geworteld in de zorg, met twintig jaar ervaring op alle niveaus. Waarvan de afgelopen zes jaar als sectormanager Zorg bij ING. Verantwoordelijk voor het vergroten van de financierbaarheid van een sector in transitie en de herpositionering van ING. Erwin werkt intensief samen met fluent. Hij biedt hoogwaardige dienstverlening op het grensvlak van zorg en financiering. Met focus op ziekenhuizen, instellingen in de ouderenzorg, (lokale) overheden, zorgverzekeraars en branche organisaties. En gericht op strategische advisering, organisatie inrichting en ontwikkeling en interim management. Erwin voegt content toe aan het bestaande portfolio van fluent. ‘We richten ons op de ontwikkeling van netwerkorganisaties in de zorg en bouwen gezamenlijk verder aan onze propositie als netwerkondernemer in de zorg. En onze gezamenlijke activiteiten verrichten we onder de vlag van fluent’. Aldus Erwin Winkel en Geert de Kousemaeker.

Nieuws › Er zit schot in het ontschotten van de schotten

Er zit schot in het ontschotten van de schotten

Het heeft even geduurd maar langzaam begint de zorg te kantelen naar ketens en patiëntgroep benaderingen in plaats van de klassieke lijnen benadering. Dus waar substitutie nog ging over een overdracht van zorg, gaat het in netwerken om samen waarde voor de patiënt te creëren. De juiste zorg op het juist moment leveren is de grootste uitdaging hierin.

Dit betekent dat we ook naast het proces denken, waar lean een mooi optimalisatiemiddel was, gaan naar nieuwe denkmodellen zoals het netwerk denken. De impact in een succesvolle netwerkorganisatie om toegevoegde waarde te leveren als zorginstelling is veel groter. Wat maakt netwerk denken nou zoveel anders dan proces denken?

Bij proces denken is dit vaak binnen 1 organisatie en daarmee zijn de belangen vaak gelijk en anders door een hiërarchische benadering gelijk te schakelen. Bij een netwerk organisatie gaat het vooral om draagvlak en gelijkgestelde belangen.

Als fluent zijn we druk gaande met een aanpak om netwerken succesvol te laten werken. Binnenkort gaan we hier meer over bekendmaken maar voor nu even al een top 5 succesfactoren voor het opzetten van netwerkorganisaties.

 1. Besteed tijd aan elkaars belangen

Het begint met een begrip voor de uitgangsituatie en het begrijpen van elkaars belangen.

 1. Ken je keten en/of netwerk volledig

Breng de keten in kaart en snap hoe het geheel werkt. Ben transparant en zorg voor een totaal overzicht.

 1. Denk vanuit de patiënt en vanuit een patiënt ervaring

Dit is de verbindende factor en het werken vanuit een patiënt journey zorgt voor de inrichting van een duurzaam nieuw behandelproces

 1. Beelden en feiten

Verzamel informatie over de gehele keten maar ook de cijfers zodat het ook helder is wat de impact van een verandering is voor alle partijen. Over hoeveel patiënten gaat het? Hoeveel omzet gaat hiermee gepaard? Welke capaciteiten zijn benodigd? Allemaal relevante informatie om weloverwogen besluiten te nemen

 1. Budget neutraliseren

En wellicht de meest ingewikkelde, besef dat het opzetten van een netwerk organisatie, is om met ondersteuning van zorgverzekeraars of bovenliggende partijen te starten met een budget neutrale aanpak en in een aantal jaren te transformeren naar een netwerkorganisatie.

Binnenkort lanceren we een aanpak waarbij we zorgpartijen en hun omgeving ondersteunen om in zorgnetwerken succesvol te zijn. Of dit nu over spoedzorg, integrale geboortezorg of regionale zorgnetwerken gaat, we hebben een aanpak die integraal werkt. Rome was niet in 1 dag gebouwd, maar iemand heeft wel de eerste steen gelegd.

Wil je al meer weten over onze aanpak of ervaringen hiermee in het veld, neem dan contact op met Erwin of Geert: erwin@fluent.nl of geert@fluent.nl

Nieuws › De Spoedpatiënt Centraal – oplossingsrichtingen van Denktank Spoedzorg Amsterdam

De Spoedpatiënt Centraal – oplossingsrichtingen van Denktank Spoedzorg Amsterdam

Dat de spoedzorg onder druk staat is helaas al bijna geen nieuws meer. De Denktank Spoedzorg komt met oplossingsrichtingen waarin de patiënt centraal staat in de keten.

Op initiatief van SpoedZorgNet Noord-Holland / Flevoland en fluent Healthcare zijn in het rapport De Spoedpatiënt Centraal de ontwikkeling van de spoedzorg over de periode 2013-2017 uiteen gezet om zo inzicht te geven in waarom deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden en hoe deze samenhangt met andere bewegingen in het zorgveld.

Naast het doorgronden van de oorzaken heeft de Denktank Spoedzorg (een brede vertegenwoordiging uit de ketenzorg) nagedacht over waar de oplossingen liggen. Hiertoe is een toekomstvisie uitgewerkt, waarin specifieke praktische oplossingen  zijn uitgedacht om de spoedzorgvraag beheersbaar en toekomstbestendig te maken.

Wilt u meer weten en/of het rapport opvragen. Neem contact op met Geert de Kousemaeker geert@fluent.nl of u kunt het rapport hier downloaden

De spoedpatient centraal 20170622

Nieuws › Nieuwe locatie voor fluent

Nieuwe locatie voor fluent

Vanaf augustus vindt u ons in Pand Noord op de Meeuwenlaan 98-100 in Amsterdam-Noord.  Ook daar staat natuurlijk de koffie klaar.

We geloven in persoonlijk contact en kennisdelen.  We maken graag tijd vrij om te investeren in professionals in de zorg. Of en wat we dan samen kunnen doen, komt daarna wel ter sprake. Laten we beginnen met een goede kop koffie of thee. Het kan ook zo zijn dat u gewoon een vraag heeft over fluent, onze dienstverlening of publicaties neem dan ook gerust contact op of kom langs.

Nieuws › Buitenpoli 3.0!? Van concurrentiemiddel naar zorg dichtbij.

Buitenpoli 3.0!? Van concurrentiemiddel naar zorg dichtbij.

Sinds de introductie van marktwerking in 2006 hebben ziekenhuizen aan de randen van hun verzorgingsgebied buitenpoliklinieken geopend om te concurreren met omliggende ziekenhuizen. 10 jaar later zijn er verschillende reden tot heroriëntatie van de positie van deze buitenpoliklinieken. fluent ziet een aantal kansrijke richtingen waarin de buitenpoli een hefboom is voor de ontwikkeling van zorg dichtbij.

Nederland telt eind 2016 144 buitenpoliklinieken.* In die buitenpoliklinieken wordt een deel van de poliklinische zorg en diagnostiek dichtbij de patiënt aangeboden. Op enkele plaatsen wordt deze zorg gecombineerd met eerstelijnszorg en of ondersteuning vanuit het sociaal domein. De buitenpoliklinieken zijn veelal offensief ingezet in de hoop dat op deze wijze specialismen een groei zouden bewerkstelligen. De focus lag vooral op het aantrekken van nieuwe patiënten.

Oorspronkelijk doel verdwijnt

Het hoofdlijnen akkoord van 2012 heeft de mogelijkheden voor groei van ziekenhuizen gedempt. Daarnaast zien veel ziekenhuizen de animo van specialisten om spreekuur te doen in de buitenpoliklinieken teruglopen en er is huisvesting over op de hoofdlocaties.

Dit betekent dat veel ziekenhuizen op dit moment een heroverweging maken ten aanzien van de buitenpoli’s. Enerzijds lijkt het initiële nut nu minder van belang (door de groei beperkende mogelijkheden, en de financiële krapte) anderzijds zijn veel buitenpoli’s voor de gemeenten waar ze staan van waarde, en heeft het sluiten ervan een weerslag op imago en mogelijk op verwijsgedrag van de huisartsen.

Buitenpoli’s zijn vaak gelegen in randgemeenten waar de toegankelijkheid tot ziekenhuiszorg minder groot is. Rekening houdend met de toenemende vergrijzing, de beperktere mobiliteit daardoor en de maatschappelijke vraag naar toegankelijke zorg dichtbij kunnen de buitenpoli’s van grote waarde zijn. Daarom is niet sluiting maar herontwikkeling gewenst. Een toekomstgerichte zorg vraagt om een heroriëntatie van de positie van de buitenpolikliniek. Ziekenhuizen moeten opnieuw kijken naar het nut en functie van de buitenpoli’s en scenario’s ten aanzien van omvorming ervan ontwikkelen.

Kansrijke ontwikkelingen

Wij zijn drie ontwikkelingen die kansen bieden.

 • Vanuit de nieuwe definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber neemt de vraag naar integraal aanbod van zorg en ondersteuning toe. De burger de mogelijkheid geven om zich aan te passen en zijneigen regie te voeren vraagt niet alleen om cure maar zeker ook om care, preventie en welzijn. Op verschillende plekken in Nederland worden initiatieven gestart om hieraan invulling te geven. De buitenpoli kan een plek zijn waar het integrale aanbod en de samenwerking vorm krijgt.
 • Kwetsbare ouderen komen steeds vaker – onnodig – op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis terecht.** Niet de zorgvraag maar vaak een combinatie van multimorbiditeit, invloed van context als schulden, slechte woning etc. en stapeling van problemen maken dat de mensen kwetsbaar worden en uiteindelijk in het ziekenhuis terecht komen. Een multidisciplinaire preventieve aanpak dichtbij de ouderen kan voor verbetering zorgen. Zowel ter voorkoming van ziekenhuisopnamen als voor revalidatie en nazorg. De buitenpoli kan een rol spelen in deze aanpak dichtbij de patiënt.
 • Patiënten kunnen voor een deel van de ziekenhuiszorg ook dichtbij in de eerstelijn terecht. Overheid en verzekeraars hebben hiertoe substitutie doelstellingen geformuleerd en ziekenhuizen en eerstelijn zijn voorzichtig aan het experimenteren. De buitenpoli kan een logische plek zijn waar deze verschuiving handen en voeten krijgt.

Mogelijke scenario’s

fluent ziet een aantal richtingen waarin de buitenpoli zich kan ontwikkelen, voorbeelden hiervan zijn:

 • Monitoring kwetsbare ouderen

De kwetsbare ouderen en hun ziektebeelden vergen meer en meer een integrale ketenbenadering. Om deze groep daadwerkelijk effectief te kunnen behandelen (zowel curatief als preventief) is een goede afstemming met de zorgpartners van belang. Door dit lokaal te organiseren komt deze zorg ook meer binnen het plaatselijke zorgveld te liggen. Ook komt de zorg voor minder mobiele patiënten dichterbij.

 • Kenniscentrum chronische ziekten

In lijn met de substitutie gedachte en de wijzigende rol van de tweede lijn hierin is het aan te raden om juist deze zorg aan de randen van het ziekenhuis te gaan organiseren en zo op een organische manier te ontvlechten uit het ziekenhuis.

 • Oncologische nazorg

Oncologie is inmiddels ook een chronische ziekte waarbij de nacontroles steeds vaker en langer voorkomen. Ook bij deze zorg is een lokale setting in het belang van patiënt en familie wenselijk.

 • Substitutiehub

Op een gecontroleerde manier de substitutie inregelen heeft als voordeel dat de band met de verwijzers verbetert voor andere zorg. In zoverre speelt de buitenpoli een essentiële rol bij de substitutie van laag complexe zorg naar de huisarts en hoog complexere zorg naar het ziekenhuis.

 • Fieldlab zorgvernieuwing

Er is een groeiende behoefte aan nieuwe technologieën en innovaties. Innovaties ontstaan op vele plekken maar vinden vaak maar moeizaam de weg naar de zorg. Dit komt soms door regelgeving maar ook doordat professionals en patiënten tijd nodig hebben om ze te leren kennen en te gebruiken. Door de samenwerking met hogescholen en universiteiten ook fysiek een plek te geven kan de implementatie versnellen en kan het onderzoek meer gericht op de praktijk worden ingevoerd. Op een aantal plaatsen wordt de buitenpoli ingezet als fieldlab of leerwerkplaats voor zorginnovaties.

Op naar buitenpoli 3.0!

Iedere locatie en populatie is anders en vraagt daarmee om een eigen concept. Iedere buitenpoli beschikt over een groot en vooral zijn eigen unieke potentieel om zorg dichtbij te organiseren. Het ontwikkelen van het een passend concept vraagt om samenwerking met de juiste partners. fluent heeft een aansprekende aanpak om tot nieuwe concepten te komen. Graag gaan we hierover met u in gesprek.

Voor meer informatie neem contact op met Birgite Runia,  tel:  06 572 0071

* https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekenhuiszorg/regionaal-internationaal/locaties#node-algemene-en-academische-ziekenhuizen

** zie ook ons onderzoek naar groei van de zorg voor 65+

Nieuws › fluent in het nieuws met onderzoek groei aantal 65+-ers op SEH

fluent in het nieuws met onderzoek groei aantal 65+-ers op SEH

In de afgelopen dagen is fluent uitgebreid in de media naar aanleiding van ons onderzoek naar de groei van het aantal 65+-ers op de SEH - “Code Oranje” en een onderzoek voor ACTIZ over de gevolgen voor het gehele zorglandschap. 

Via onderstaande links vindt u de verschillende publicaties.

Skipr 26 januari 2017

Het Parool 11 februari 2017

Nu.nl 13 februari 2017

Metro 11 februari 2017

Nationale Zorggids 13 februari 2017

NRC 13 februari

Zorgvisie 15 februari

FD 22 februari

Voor meer informatie over het onderzoek zie ook Zorgen over de groei voor 65+ 

 

Nieuws › Zorgen over de groei van de zorg voor 65+

Zorgen over de groei van de zorg voor 65+

De ziekenhuizen hebben half 2016 de noodklok laten luiden over de enorme toename van de werkdruk op de SEH. Dit is reden geweest voor fluent om dit ook kwantitatief te toetsen bij 43 ziekenhuizen en op zoek te gaan naar de oorzaken.

Dit heeft geleid tot de rapportage “Code Oranje” voor de ziekenhuizen en een onderzoek voor ACTIZ over de gevolgen voor het gehele landschap. In onderstaande infographics is dit effect weergegeven.

omvang zorg 2016

In 2016 geven we met elkaar €16,5 miljard uit aan de verpleging en verzorging van de ouderen (inclusief acute zorgbezoeken).  Ten opzichte van 2015 is dit fors gegroeid. De groei is wel per werkstroom gedifferentieerd.

xx

Bron fluent onderzoek Code Oranje en analyse Monitor Langdurige Zorg (VWS).

Een jaar geleden (2015) waren de uitgaven 776 miljoen lager. (zie tabel voor de mutatie 2015/2016)

aa

De toename is vooral merkbaar in de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging, eerste lijns verblijf en ziekenhuiszorg). Deze toename is niet te verklaren uit demografische groei maar is eerder te relateren aan de verschuivingen in de langdurige zorg. Samen met branchepartijen kijkt fluent nu verder over de impact op langere termijn. Indien u belangstelling heeft voor de volledige rapportage kunt u contact opnemen met geert@fluent.nl of 06-55720065.

Nieuws › Effectief besturen in ziekenhuizen: Vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt.

Effectief besturen in ziekenhuizen: Vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt.

De zorg is al sinds jaar en dag een complexe omgeving . Waarom is het ene ziekenhuis beter in staat met deze complexiteit om te gaan en de juiste zorg op het juiste moment aan haar klant te blijven bieden dan het andere? Het gaat om de uitvoering en effectieve sturing op flexibiliteit, zorgvraag, samenwerking, rendement en realisatie.

Ontvang nu de whitepaper Effectief besturen in ziekenhuizen: Vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt door onderstaand formulier in te vullen.

[contact-form-7 id="883"]