Alle berichten van Geert de Kousemaeker

Nieuws › fluent is verhuisd

fluent is verhuisd

Na twee jaar in Amsterdam Noord is fluent weer afgezakt naar Amsterdam Zuid. We hebben ons nieuwe onderkomen gevonden in B1.Amsterdam, op de Johan Huizingalaan 763A in Amsterdam.

B1.Amsterdam is gericht op innovatie samenwerking en creativiteit, dit alles maakt het voor ons een erg  inspirerende werkomgeving, waarbij we goed bereikbaar zijn vanuit de A4, A10 en A9, met voldoende parkeerruimte.

We nodigen dan ook graag iedereen uit voor een kop koffie om onze nieuwe kantooromgeving te laten zien.

Nieuws › Uw privacy is voor ons belangrijk

Uw privacy is voor ons belangrijk

U heeft het vast al gehoord vanaf 25 mei 2018 veranderen de regels die over het gebruik van uw (persoons)gegevens gaan.

Deze regels hebben te maken met uw privacy. Wij hebben onze privacyverklaring aan de nieuwe regels aangepast en deze kunt u hier bekijken.  fluent Privacyverklaring

 

Nieuws › Jaarlijks ruim 300.000 ouderen vermijdbaar in ziekenhuisbedden

Jaarlijks ruim 300.000 ouderen vermijdbaar in ziekenhuisbedden

In opdracht van ActiZ heeft fluent gekeken naar de mogelijkheden om met inzet van ambulante ondersteuning de druk op de spoedzorg te verminderen met de inzet op preventie en interventie om onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen

 


fluent heeft voor ActiZ onderzoek gedaan naar het aantal ouderen (65-plussers) dat de spoedeisende-hulpafdeling (SEH) van ziekenhuizen bezoekt. Jaarlijks blijken, sinds het sluiten van de verzorgingshuizen, 800.000 ouderen de SEH’S te bezoeken. Hiervan worden  543.000 ouderen opgenomen in het ziekenhuis. In slechts 40% van deze SEH-opnames blijkt het om niet vermijdbare  medisch specialistische zorg te gaan. Jaarlijks belanden er dus 322.000 ouderen zonder medisch specialistische noodzaak in een ziekenhuisbed,  wat omgerekend op jaarbasis neerkomt op een onnodige bezetting van 4.100 dure ziekenhuisbedden. Het gaat hier deels om ouderen met bijvoorbeeld welzijnsklachten, zoals eenzaamheid en neerslachtigheid, waarvan de huisarts vindt dat alleen thuis blijven even niet meer verantwoord is. Door te investeren in preventie en interventie om ouderen langer thuis te laten wonen en in het eerstelijnsverblijf (ELV) kunnen deze onnodige ziekenhuisopnames voor deze groep kwetsbare ouderen worden vermeden.

 

Als we dit samen voor elkaar krijgen dan besparen we niet alleen leed en onnodige belasting van ouderen, maar ook veel geld want een ziekenhuisbed kost gemiddeld € 800 per dag en dat is op jaarbasis gerekend over 4.100 bedden een besparing van € 1,4 miljard in de tweede lijn. De noodzakelijk geschatte investering in de eerste lijn (wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, specialisten ouderengeneeskunde) is circa € 700 miljoen.

 

Om dit te bereiken pleit ActiZ voor een integrale aanpak omdat geen enkele partij in de keten dit alleen kan oplossen. De samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen en specialisten ouderengeneeskunde is cruciaal om te komen tot oplossingen voor de overbelast geraakte spoedzorgketen. Ook de verzekeraars en de gemeenten zullen partij moeten worden van deze aanpak.

 

Kern van de aanpak is juiste zorg op het juiste moment: inzetten op preventie, vroegdiagnostiek, extra wijkverpleging en extra bedcapaciteit in de wijken (ELV). Hierdoor kan worden voorkomen dat veel ouderen onnodig naar het ziekenhuis gaan. Deze transformatie zou met de huidige aantallen een bezuiniging van ongeveer 300 - 700 miljoen per jaar opleveren en betekent het gelijktijdig opschalen in de  eerste lijn en afschalen in de tweede lijn. Hierdoor wordt de totale spoedzorgketen doelmatiger georganiseerd. De zorg rondom de cliënt wordt effectiever en er ontstaat een betere beheersing van de uitgaven en in het ziekenhuis worden forse uitgaven (1,4 miljard) voorkomen.

 

Voor een duurzame inrichting van goede (spoed)zorg rondom ouderen thuis zijn op drie vlakken multidisciplinaire interventies nodig: preventieve maatregelen & vroegdiagnostiek, juiste zorg op het juiste moment en vitaliteit en menswaardige zorg.

 

Preventieve maatregelen & vroegdiagnostiek

Wijkgerichte preventieve programma’s, in samenspraak met wijkverpleging, huisarts en het sociale domein, voorkomen ziekenhuisbelasting en complicaties bij chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Ouderen in risicogroepen ondergaan bijvoorbeeld een periodieke controle door huisartsen en de wijkverpleging samen. Een soort van halfjaarlijkse ‘tandartscontrole’ maar dan gericht op de verwachte medische behoefte en de maatschappelijke en huishoudelijke ondersteuning. Daarnaast is een deel van de ouderen chronisch ziek. Het inzetten van eHealth toepassingen (zoals regelmatig contact  via de IPad met de arts of de wijkverpleegkundige) voorkomt bij hen complicaties. En door vroegtijdig bij te sturen in medicatiebeleid of de thuissituatie kan ook onnodig ziekenhuisbezoek worden voorkomen. Jeroen van den Oever, bestuurslid van ActiZ: “Alleen door te investeren in de eerste lijn valt het volledig verstopt raken van de ziekenhuizen nog te voorkomen”

 

Juiste zorg op het juiste moment

Door de huisarts te ontlasten door - afhankelijk van de zorgvraag - extra inzet van de specialist ouderengeneeskunde of wijkverpleegkundige kan een groot deel van de zorgvraag worden omgebogen naar andere geschiktere faciliteiten dan het ziekenhuis. Hiermee voorkomen we onnodige verplaatsingen van kwetsbare ouderen en ook onnodige belasting van de ambulancediensten. We zien namelijk de afgelopen jaren, sinds de sluiting van de verzorgingshuizen, een forse toename van SEH-bezoeken door ouderen (periode 2015-2016 > 10%). Achteraf beschouwd blijkt dat een deel van deze zorg geen tweedelijns ziekenhuiszorg betrof, maar eerder zorg met een observatie of een sociale indicatie. Een groot deel van deze zorg kan worden opgevangen door de inzet van wijkverpleging, respijtzorg ELV-bedden of geriatrische revalidatie (GRZ). Ageeth Ouwehand, ActiZ woordvoerder revalidatie en herstel: “Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook hier weer. Anders en beter organiseren van de zorg voor kwetsbare ouderen thuis verhoogt de kwaliteit van leven en geeft rust in de keten.”

 

Vroegtijdig inzetten op herstel

Uiteraard zijn niet alle ziekenhuisopnames te voorkomen. Langer thuis wonen en de vergrijzing brengt ook een toename van lichamelijke klachten bij ouderen met zich mee. Door tijdens de ziekenhuisopname vroegtijdig expertise vanuit de langdurige zorg en de geriatrische revalidatie te betrekken en al vroegtijdig ook met herstel bezig te zijn, kan de verpleegduur in het ziekenhuis worden verkort en kan een soepele overgang naar de thuissituatie of mogelijke vervolgzorg worden vormgegeven. Dit vraagt een nauwe samenwerking tussen de specialist ouderengeneeskunde, de geriatrische revalidatie en het ziekenhuis.

 

De acute zorg voor kwetsbare ouderen kan sneller, beter en efficiënter en wordt daarmee waardevoller en goedkoper. ActiZ vraagt minister de Jonge en minister Bruins  om in de hoofdlijnenakkoorden en in de uitwerking van het Ouderenpact afspraken te maken die daadwerkelijk bewerkstelligen dat kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. ActiZ is bereid om haar inzichten te delen en hierover met betrokkenen in gesprek te gaan.

Het rapport kunt u hier downloaden

ActiZ_onderzoek-naar-duurzame-inrichting-spoedzorgketen-voor-ouderen_door fluent_5 feb 2018_DEF

Tevens heeft fluent eerder over dit onderwerp een aantal rapporten uitgebracht, die u hier kunt downloaden:

 

Code Oranje versie 27 jan 2017 publieksversie

Toekomstvisie SpoedZorg SZN fluent 22 juni 2017_def

201703 whitepaper kwetsbare ouderen

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen over het rapport.

Neem contact op met Geert de Kousemaeker geert@fluent.nl

 

Nieuws › Erwin Winkel wordt geassocieerd partner van fluent

Erwin Winkel wordt geassocieerd partner van fluent

Met ingang van 1 december 2017 treedt Erwin Winkel toe als geassocieerd partner van fluent. Directeur Geert de Kousemaeker van fluent: ‘Ik ben blij dat we Erwin mogen verwelkomen. Erwin brengt naast veel ervaring ook nieuwe kennis en inzichten bij fluent. Erwin past goed in het team en we gaan binnenkort ook onze nieuwe propositie om de zorg verder te ontschotten aan het veld presenteren.’

Erwin Winkel is sterk geworteld in de zorg, met twintig jaar ervaring op alle niveaus. Waarvan de afgelopen zes jaar als sectormanager Zorg bij ING. Verantwoordelijk voor het vergroten van de financierbaarheid van een sector in transitie en de herpositionering van ING. Erwin werkt intensief samen met fluent. Hij biedt hoogwaardige dienstverlening op het grensvlak van zorg en financiering. Met focus op ziekenhuizen, instellingen in de ouderenzorg, (lokale) overheden, zorgverzekeraars en branche organisaties. En gericht op strategische advisering, organisatie inrichting en ontwikkeling en interim management. Erwin voegt content toe aan het bestaande portfolio van fluent. ‘We richten ons op de ontwikkeling van netwerkorganisaties in de zorg en bouwen gezamenlijk verder aan onze propositie als netwerkondernemer in de zorg. En onze gezamenlijke activiteiten verrichten we onder de vlag van fluent’. Aldus Erwin Winkel en Geert de Kousemaeker.

Nieuws › Er zit schot in het ontschotten van de schotten

Er zit schot in het ontschotten van de schotten

Het heeft even geduurd maar langzaam begint de zorg te kantelen naar ketens en patiëntgroep benaderingen in plaats van de klassieke lijnen benadering. Dus waar substitutie nog ging over een overdracht van zorg, gaat het in netwerken om samen waarde voor de patiënt te creëren. De juiste zorg op het juist moment leveren is de grootste uitdaging hierin.

Dit betekent dat we ook naast het proces denken, waar lean een mooi optimalisatiemiddel was, gaan naar nieuwe denkmodellen zoals het netwerk denken. De impact in een succesvolle netwerkorganisatie om toegevoegde waarde te leveren als zorginstelling is veel groter. Wat maakt netwerk denken nou zoveel anders dan proces denken?

Bij proces denken is dit vaak binnen 1 organisatie en daarmee zijn de belangen vaak gelijk en anders door een hiërarchische benadering gelijk te schakelen. Bij een netwerk organisatie gaat het vooral om draagvlak en gelijkgestelde belangen.

Als fluent zijn we druk gaande met een aanpak om netwerken succesvol te laten werken. Binnenkort gaan we hier meer over bekendmaken maar voor nu even al een top 5 succesfactoren voor het opzetten van netwerkorganisaties.

 1. Besteed tijd aan elkaars belangen

Het begint met een begrip voor de uitgangsituatie en het begrijpen van elkaars belangen.

 1. Ken je keten en/of netwerk volledig

Breng de keten in kaart en snap hoe het geheel werkt. Ben transparant en zorg voor een totaal overzicht.

 1. Denk vanuit de patiënt en vanuit een patiënt ervaring

Dit is de verbindende factor en het werken vanuit een patiënt journey zorgt voor de inrichting van een duurzaam nieuw behandelproces

 1. Beelden en feiten

Verzamel informatie over de gehele keten maar ook de cijfers zodat het ook helder is wat de impact van een verandering is voor alle partijen. Over hoeveel patiënten gaat het? Hoeveel omzet gaat hiermee gepaard? Welke capaciteiten zijn benodigd? Allemaal relevante informatie om weloverwogen besluiten te nemen

 1. Budget neutraliseren

En wellicht de meest ingewikkelde, besef dat het opzetten van een netwerk organisatie, is om met ondersteuning van zorgverzekeraars of bovenliggende partijen te starten met een budget neutrale aanpak en in een aantal jaren te transformeren naar een netwerkorganisatie.

Binnenkort lanceren we een aanpak waarbij we zorgpartijen en hun omgeving ondersteunen om in zorgnetwerken succesvol te zijn. Of dit nu over spoedzorg, integrale geboortezorg of regionale zorgnetwerken gaat, we hebben een aanpak die integraal werkt. Rome was niet in 1 dag gebouwd, maar iemand heeft wel de eerste steen gelegd.

Wil je al meer weten over onze aanpak of ervaringen hiermee in het veld, neem dan contact op met Erwin of Geert: erwin@fluent.nl of geert@fluent.nl

Nieuws › De Spoedpatiënt Centraal – oplossingsrichtingen van Denktank Spoedzorg Amsterdam

De Spoedpatiënt Centraal – oplossingsrichtingen van Denktank Spoedzorg Amsterdam

Dat de spoedzorg onder druk staat is helaas al bijna geen nieuws meer. De Denktank Spoedzorg komt met oplossingsrichtingen waarin de patiënt centraal staat in de keten.

Op initiatief van SpoedZorgNet Noord-Holland / Flevoland en fluent Healthcare zijn in het rapport De Spoedpatiënt Centraal de ontwikkeling van de spoedzorg over de periode 2013-2017 uiteen gezet om zo inzicht te geven in waarom deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden en hoe deze samenhangt met andere bewegingen in het zorgveld.

Naast het doorgronden van de oorzaken heeft de Denktank Spoedzorg (een brede vertegenwoordiging uit de ketenzorg) nagedacht over waar de oplossingen liggen. Hiertoe is een toekomstvisie uitgewerkt, waarin specifieke praktische oplossingen  zijn uitgedacht om de spoedzorgvraag beheersbaar en toekomstbestendig te maken.

Wilt u meer weten en/of het rapport opvragen. Neem contact op met Geert de Kousemaeker geert@fluent.nl of u kunt het rapport hier downloaden

De spoedpatient centraal 20170622

Nieuws › Nieuwe locatie voor fluent

Nieuwe locatie voor fluent

Vanaf augustus vindt u ons in Pand Noord op de Meeuwenlaan 98-100 in Amsterdam-Noord.  Ook daar staat natuurlijk de koffie klaar.

We geloven in persoonlijk contact en kennisdelen.  We maken graag tijd vrij om te investeren in professionals in de zorg. Of en wat we dan samen kunnen doen, komt daarna wel ter sprake. Laten we beginnen met een goede kop koffie of thee. Het kan ook zo zijn dat u gewoon een vraag heeft over fluent, onze dienstverlening of publicaties neem dan ook gerust contact op of kom langs.

Nieuws › Buitenpoli 3.0!? Van concurrentiemiddel naar zorg dichtbij.

Buitenpoli 3.0!? Van concurrentiemiddel naar zorg dichtbij.

Sinds de introductie van marktwerking in 2006 hebben ziekenhuizen aan de randen van hun verzorgingsgebied buitenpoliklinieken geopend om te concurreren met omliggende ziekenhuizen. 10 jaar later zijn er verschillende reden tot heroriëntatie van de positie van deze buitenpoliklinieken. fluent ziet een aantal kansrijke richtingen waarin de buitenpoli een hefboom is voor de ontwikkeling van zorg dichtbij.

Nederland telt eind 2016 144 buitenpoliklinieken.* In die buitenpoliklinieken wordt een deel van de poliklinische zorg en diagnostiek dichtbij de patiënt aangeboden. Op enkele plaatsen wordt deze zorg gecombineerd met eerstelijnszorg en of ondersteuning vanuit het sociaal domein. De buitenpoliklinieken zijn veelal offensief ingezet in de hoop dat op deze wijze specialismen een groei zouden bewerkstelligen. De focus lag vooral op het aantrekken van nieuwe patiënten.

Oorspronkelijk doel verdwijnt

Het hoofdlijnen akkoord van 2012 heeft de mogelijkheden voor groei van ziekenhuizen gedempt. Daarnaast zien veel ziekenhuizen de animo van specialisten om spreekuur te doen in de buitenpoliklinieken teruglopen en er is huisvesting over op de hoofdlocaties.

Dit betekent dat veel ziekenhuizen op dit moment een heroverweging maken ten aanzien van de buitenpoli’s. Enerzijds lijkt het initiële nut nu minder van belang (door de groei beperkende mogelijkheden, en de financiële krapte) anderzijds zijn veel buitenpoli’s voor de gemeenten waar ze staan van waarde, en heeft het sluiten ervan een weerslag op imago en mogelijk op verwijsgedrag van de huisartsen.

Buitenpoli’s zijn vaak gelegen in randgemeenten waar de toegankelijkheid tot ziekenhuiszorg minder groot is. Rekening houdend met de toenemende vergrijzing, de beperktere mobiliteit daardoor en de maatschappelijke vraag naar toegankelijke zorg dichtbij kunnen de buitenpoli’s van grote waarde zijn. Daarom is niet sluiting maar herontwikkeling gewenst. Een toekomstgerichte zorg vraagt om een heroriëntatie van de positie van de buitenpolikliniek. Ziekenhuizen moeten opnieuw kijken naar het nut en functie van de buitenpoli’s en scenario’s ten aanzien van omvorming ervan ontwikkelen.

Kansrijke ontwikkelingen

Wij zijn drie ontwikkelingen die kansen bieden.

 • Vanuit de nieuwe definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber neemt de vraag naar integraal aanbod van zorg en ondersteuning toe. De burger de mogelijkheid geven om zich aan te passen en zijneigen regie te voeren vraagt niet alleen om cure maar zeker ook om care, preventie en welzijn. Op verschillende plekken in Nederland worden initiatieven gestart om hieraan invulling te geven. De buitenpoli kan een plek zijn waar het integrale aanbod en de samenwerking vorm krijgt.
 • Kwetsbare ouderen komen steeds vaker – onnodig – op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis terecht.** Niet de zorgvraag maar vaak een combinatie van multimorbiditeit, invloed van context als schulden, slechte woning etc. en stapeling van problemen maken dat de mensen kwetsbaar worden en uiteindelijk in het ziekenhuis terecht komen. Een multidisciplinaire preventieve aanpak dichtbij de ouderen kan voor verbetering zorgen. Zowel ter voorkoming van ziekenhuisopnamen als voor revalidatie en nazorg. De buitenpoli kan een rol spelen in deze aanpak dichtbij de patiënt.
 • Patiënten kunnen voor een deel van de ziekenhuiszorg ook dichtbij in de eerstelijn terecht. Overheid en verzekeraars hebben hiertoe substitutie doelstellingen geformuleerd en ziekenhuizen en eerstelijn zijn voorzichtig aan het experimenteren. De buitenpoli kan een logische plek zijn waar deze verschuiving handen en voeten krijgt.

Mogelijke scenario’s

fluent ziet een aantal richtingen waarin de buitenpoli zich kan ontwikkelen, voorbeelden hiervan zijn:

 • Monitoring kwetsbare ouderen

De kwetsbare ouderen en hun ziektebeelden vergen meer en meer een integrale ketenbenadering. Om deze groep daadwerkelijk effectief te kunnen behandelen (zowel curatief als preventief) is een goede afstemming met de zorgpartners van belang. Door dit lokaal te organiseren komt deze zorg ook meer binnen het plaatselijke zorgveld te liggen. Ook komt de zorg voor minder mobiele patiënten dichterbij.

 • Kenniscentrum chronische ziekten

In lijn met de substitutie gedachte en de wijzigende rol van de tweede lijn hierin is het aan te raden om juist deze zorg aan de randen van het ziekenhuis te gaan organiseren en zo op een organische manier te ontvlechten uit het ziekenhuis.

 • Oncologische nazorg

Oncologie is inmiddels ook een chronische ziekte waarbij de nacontroles steeds vaker en langer voorkomen. Ook bij deze zorg is een lokale setting in het belang van patiënt en familie wenselijk.

 • Substitutiehub

Op een gecontroleerde manier de substitutie inregelen heeft als voordeel dat de band met de verwijzers verbetert voor andere zorg. In zoverre speelt de buitenpoli een essentiële rol bij de substitutie van laag complexe zorg naar de huisarts en hoog complexere zorg naar het ziekenhuis.

 • Fieldlab zorgvernieuwing

Er is een groeiende behoefte aan nieuwe technologieën en innovaties. Innovaties ontstaan op vele plekken maar vinden vaak maar moeizaam de weg naar de zorg. Dit komt soms door regelgeving maar ook doordat professionals en patiënten tijd nodig hebben om ze te leren kennen en te gebruiken. Door de samenwerking met hogescholen en universiteiten ook fysiek een plek te geven kan de implementatie versnellen en kan het onderzoek meer gericht op de praktijk worden ingevoerd. Op een aantal plaatsen wordt de buitenpoli ingezet als fieldlab of leerwerkplaats voor zorginnovaties.

Op naar buitenpoli 3.0!

Iedere locatie en populatie is anders en vraagt daarmee om een eigen concept. Iedere buitenpoli beschikt over een groot en vooral zijn eigen unieke potentieel om zorg dichtbij te organiseren. Het ontwikkelen van het een passend concept vraagt om samenwerking met de juiste partners. fluent heeft een aansprekende aanpak om tot nieuwe concepten te komen. Graag gaan we hierover met u in gesprek.

Voor meer informatie neem contact op met Birgite Runia,  tel:  06 572 0071

* https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekenhuiszorg/regionaal-internationaal/locaties#node-algemene-en-academische-ziekenhuizen

** zie ook ons onderzoek naar groei van de zorg voor 65+

Nieuws › fluent in het nieuws met onderzoek groei aantal 65+-ers op SEH

fluent in het nieuws met onderzoek groei aantal 65+-ers op SEH

In de afgelopen dagen is fluent uitgebreid in de media naar aanleiding van ons onderzoek naar de groei van het aantal 65+-ers op de SEH - “Code Oranje” en een onderzoek voor ACTIZ over de gevolgen voor het gehele zorglandschap. 

Via onderstaande links vindt u de verschillende publicaties.

Skipr 26 januari 2017

Het Parool 11 februari 2017

Nu.nl 13 februari 2017

Metro 11 februari 2017

Nationale Zorggids 13 februari 2017

NRC 13 februari

Zorgvisie 15 februari

FD 22 februari

Voor meer informatie over het onderzoek zie ook Zorgen over de groei voor 65+ 

 

Nieuws › Zorgen over de groei van de zorg voor 65+

Zorgen over de groei van de zorg voor 65+

De ziekenhuizen hebben half 2016 de noodklok laten luiden over de enorme toename van de werkdruk op de SEH. Dit is reden geweest voor fluent om dit ook kwantitatief te toetsen bij 43 ziekenhuizen en op zoek te gaan naar de oorzaken.

Dit heeft geleid tot de rapportage “Code Oranje” voor de ziekenhuizen en een onderzoek voor ACTIZ over de gevolgen voor het gehele landschap. In onderstaande infographics is dit effect weergegeven.

omvang zorg 2016

In 2016 geven we met elkaar €16,5 miljard uit aan de verpleging en verzorging van de ouderen (inclusief acute zorgbezoeken).  Ten opzichte van 2015 is dit fors gegroeid. De groei is wel per werkstroom gedifferentieerd.

xx

Bron fluent onderzoek Code Oranje en analyse Monitor Langdurige Zorg (VWS).

Een jaar geleden (2015) waren de uitgaven 776 miljoen lager. (zie tabel voor de mutatie 2015/2016)

aa

De toename is vooral merkbaar in de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging, eerste lijns verblijf en ziekenhuiszorg). Deze toename is niet te verklaren uit demografische groei maar is eerder te relateren aan de verschuivingen in de langdurige zorg. Samen met branchepartijen kijkt fluent nu verder over de impact op langere termijn. Indien u belangstelling heeft voor de volledige rapportage kunt u contact opnemen met geert@fluent.nl of 06-55720065.

Nieuws › TROTS programma

TROTS programma

Met trots presenteert fluent Healthcare haar aanpak om verpleeg- en verzorgingshuizen te helpen zich sneller te ontwikkelen en aan te passen aan de in hoog tempo veranderende eisen die aan deze zorginstellingen worden gesteld.


Trots staat voor Toegevoegde Waarde, Rendement, Ondernemerschap, Transparantie en Samenwerking, en vooral ook Trots op de zorg zijn. Sedert enige jaren onder andere door de scheiding van wonen en zorg is het financieringsmodel en daarmee ook het bedrijfsmodel totaal in een ander daglicht komen te staan. Veel instellingen kampen met vraagstukken over continuïteit en bedrijfsvoering terwijl de zorgvraag iedere dag onverminderd blijft bestaan voor hun bewoners.
Krimpende financiële middelen en het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg aan kwetsbare steeds meer hulpvragende bewoners kunnen niet meer hand in hand gaan met bezuinigingen maar vragen een meer structurele aanpak en oplossing.

De kennis over de te leveren zorg aan de bewoners is aanwezig bij de professionals in de organisatie. Deze medewerkers voelen al langere tijd de druk van krapte van financiële middelen waarbij hun professionele inzet en waardering hiervoor door schaarste kan leiden tot een gevoel van onmacht waardoor arbeidssatisfactie en motivatie sterk op de proef worden gesteld. Dit leidt op termijn tot meer ziekteverzuim en uitholling van de dienstverlening aan de kwetsbare bewoners.

Door middel van het Trots ontwikkel- en opleidingsprogramma wil fluent deze instellingen helpen zichzelf verder te ontwikkelen. Hierin wordt ook een nieuwe visie op het kwaliteitskader geschetst, met borging in certificeerbare concepten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Birgite Runia, 06 5572 0071

Nieuws › Effectief besturen in ziekenhuizen: Vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt.

Effectief besturen in ziekenhuizen: Vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt.

De zorg is al sinds jaar en dag een complexe omgeving . Waarom is het ene ziekenhuis beter in staat met deze complexiteit om te gaan en de juiste zorg op het juiste moment aan haar klant te blijven bieden dan het andere? Het gaat om de uitvoering en effectieve sturing op flexibiliteit, zorgvraag, samenwerking, rendement en realisatie.

Ontvang nu de whitepaper Effectief besturen in ziekenhuizen: Vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt door onderstaand formulier in te vullen.

[contact-form-7 id="883"]

Nieuws › Vier tips om te starten met Value Based Health Care

Vier tips om te starten met Value Based Health Care

Value Based Healthcare, op dit moment een veelgehoorde en populaire term in de gezondheidszorg. Maar: wat houdt dit nu precies in en hoe organiseer je dit in je eigen organisatie? Vanaf het moment dat Porter het boek ‘Redefining Health Care’ in 2010 uitbracht, is er aandacht voor deze methodiek, en de laatste twee jaar wordt de aandacht voor VBHC alleen maar groter. In dit artikel geven we 4 tips om te starten met Value Based Health Care.

Het uitgangspunt van Value Based Health Care is ‘gezondheidszorg die waarde toevoegt voor de patiënt’ tegen ‘zo laag mogelijke kosten’, oftewel de hoogst mogelijke uitkomst van de zorg voor de patiënt voor een bepaald ziektebeeld afgezet tegen zo laag mogelijk bestede euro’s. In de Nederlandse gezondheidszorg betekent het dat de zorg, die nu nog veel rondom een specialisme georganiseerd is, een switch moet maken naar een ander systeem. Namelijk naar een systeem dat georganiseerd is rond de medische behoeften van de patiënt. Dit betekent dat er meer aan ketenzorg gedacht moet worden: zorg geleverd over de grenzen van de huidige indeling van de zorg. Deze beweging van ‘zorg organiseren over grenzen van de bestaande structuren’ voltrekt op dit moment op veel plaatsen in de Nederlandse gezondheidszorg. Denk bv aan ziekte specifieke centra zoals oncologische centra, anderhalvelijns Centra en de geboortezorg.

Vier tips om te starten met Value Based Health Care

Recent zijn er vanuit zorgverzekeraar(s) ontwikkelingen zichtbaar richting andere financieringswijzen van zorg (denk aan Shared Savings model). Wij adviseren om zelf initiatief te pakken en te starten met VBHC. Temeer omdat het gezamenlijk starten op een kleine schaal al zoveel oplevert, zoals ervaring, samenwerking, inzichten en verbinding.

Tip 1: Begin klein

Begin klein en start met een ziektebeeld. Hiermee blijft het overzichtelijk en zullen sneller resultaten zichtbaar zijn. Deze leiden dan weer tot een aanpak die ook bij andere ziektebeelden gebruikt kan worden. Maak een start met de juiste partijen bij elkaar te brengen. Gezamenlijk met de keten kom je in kleine stappen tot zorg die waarde toevoegt voor de patiëntenpopulatie tegen laagste mogelijke kosten

Tip 2: Betrek professionals in hun rol als Clinical Leader

Vanuit hun medische verantwoordelijkheid zijn professionals een belangrijke spil bij de ontwikkeling van VBHC. Professionals die initiatief en leiderschap hierin nemen passen ook goed bij de ontwikkeling van Clinical Leadership. Hierin zijn medici werkzaam in het primaire proces de spil om te komen tot verandering en verbetering in de zorg. Deze trend wordt steeds meer zichtbaar in de gezondheidszorg.

Tip 3: Visie bepalen op het gezamenlijk doel en aanpak.

Wat is ons gezamenlijke beeld en visie over Value Based Healthcare ? In een gezamenlijke bijeenkomst wordt een gedeelde visie ontwikkeld en wordt met elkaar een aanpak bepaald om te komen tot samenwerkingsafspraken om zorg volgen het concept van VBHC te organiseren.

< h5 >Tip 4: Bepaal gezamenlijk de uitkomstindicatoren Bepaal in gezamenlijkheid tussen zorgaanbieders en organisatie de uitkomstindicatoren waarmee gewerkt zal worden. Welke uitkomsten vinden de patiënt en de professional voor dit ziektebeeld van waarde en hoe kunnen deze uitkomsten gemeten of afgeleid worden?

value based healthcareFiguur: fases in VBHC aanpak

Met de resultaten uit deze 4 stappen zijn de kaders en uitgangspunten helder om een daadwerkelijke start te maken met het realiseren van VBHC in de praktijk. In een volgend artikel vertellen wij meer over hoe dit wordt vormgegeven.

fluent: Inzicht, Visie, Lef

Het starten met VBHC vergt visie en ondernemerschap van de betrokken professional(s) en de bestuurders, die de grenzen van de organisatie open durven te stellen en integraal willen kijken naar de zorg. fluent kan dit proces adviseren, begeleiden en ondersteunen. Wij sluiten aan bij zo veel mogelijk bestaande concepten en bestaande bronnen om zorguitkomsten en zorgkosten te meten en zetten deze in bij VBHC. Kortom, Value Based Healthcare sluit aan bij de kernwaarden van onze organisatie: Inzicht, visie en lef. Visie en Lef om te starten met dit concept en Inzicht om op basis van voor ons zo vaak gehanteerde data een dimensie toe te voegen aan de waarde van het zorgproces voor de patiënt.

Nieuws › Zorgcontractering 2017: Nieuwe ronde nieuwe kansen

Zorgcontractering 2017: Nieuwe ronde nieuwe kansen

Herkent u dit?

U gaat onderhandelen met de verzekeraar en waar u vol vertrouwen begint over lange termijn beleid en kwaliteit, eindigt dit vaak in zuchtend gesteggel over prijzen, percentages en is de horizon vaak niet verder dan het komend kalenderjaar; veelal gevolg van onbegrip en onbalans aan de onderhandelingstafel. Wij zien veel betrokkenen jaarlijks worstelen met dit zorgverkoopproces.

De vraag is, kan dit beter? Doelstelling zou moeten zijn: Verantwoorde zorg duurzaam beschikbaar te houden voor patiënten. Daarvoor moeten veelal strategische en organisatorische keuzes worden gemaakt. Volgens ons zijn duurzame (meerjarige) contracten o.b.v. partnership van verzekeraars en ziekenhuizen hierbij uiterst belangrijk. Dit leidt tot rust aan de onderhandelingstafel en vergroot de bestuurbaarheid en continuïteit van de organisatie. Zodoende kunnen partijen anticiperen i.p.v. reageren op veranderingen om de doeltreffendheid van de zorg te vergroten. Dit vraagt om herziening van posities, vertrouwen, visie en lef.

Partnership

Duurzaamheid in afspraken vergt het opzetten van een echt partnership tussen ziekenhuis en verzekeraar. Dit partnership brengt verwachtingen over en weer met zich mee en vereist transparantie en doelmatigheid. Beide zullen pas bereid zijn tot een verdergaande (meerjarige) samenwerking wanneer duidelijkheid bestaat over de gezamenlijke doelstellingen en het te volgen beleid om deze te realiseren. Hiervoor is wederzijds vertrouwen en commitment essentieel. Dat vereist transparantie (binnen wettelijke kaders) in beleid en realisatie van de doelstellingen en periodieke monitoring

De aanpak o.b.v. partnership zal de doeltreffendheid van de zorg verhogen en zorgt voor gelijkwaardigheid in de samenwerking, de relatie en aan de onderhandelingstafel. Zorgverzekeraars zouden dit moeten incorporeren in het inkoopbeleid en de schadelastbeheersing. Voor de zorgaanbieder zou dit moeten resulteren in een grotere doeltreffendheid van de zorg.

Onze aanpak

fluent ondersteunt op dit moment meerdere ziekenhuizen en verzekeraars om te komen tot (meerjaren)afspraken. fluent verschaft instellingen de mogelijkheid inzicht te krijgen – en geven- in een indeling van de zorg en de effecten hiervan op de bekostiging, helpt te komen tot een gedeelde visie, en heeft de ervaring om te zorgen dat er bewogen wordt vanuit de verschillende posities.

 zorgverkoop 1

Voor de onderbouwing en realisatie van de (meerjaren)afspraken zijn bouwstenen nodig. Hiervoor heeft fluent een aanpak en model  ontwikkeld waarmee zij instellingen inzicht biedt in de aard en samenhang van de zorg die niet volgt uit de gebruikelijke kostprijsmodellen. Tevens kunnen wij projecties maken die ons in staat stellen meerdere jaren vooruit te kijken. Deze kwantificering zal moeten matchen met de strategische doelstelling van het ziekenhuis en dient als fundament voor de onderhandelingen en vormgeving van het partnership.

zorgverkoop

Uiteraard moeten afspraken over beoogde intenties, concrete resultaten en randvoorwaarden gemaakt worden. De crux zit hierbij in het vinden van de balans en flexibiliteit binnen de meerjarenafspraken en het tussentijds toetsen en bijsturen.

De zorgportfoliobalans van fluent helpt bij het vinden van die balans. Dit model geeft een integrale benadering in de afweging van het belang van de zorgprofielen en de match tussen de waarde voor de markt, de maatschappij, de zorgverlener en de organisatie. Dit denkkader prikkelt het maken van Shared Savings afspraken  met uitruil tussen de verschillende perspectieven in de zorgportfoliobalans.

In de praktijk zien we dat meerjarenbeleid en kort cyclische zorgverkoopafspraken niet altijd consequent zijn. Daarom worden de uitkomsten van het partnership geïncorporeerd in het meerjarenbeleid, waarmee ze onderdeel worden van de dagelijkse bedrijfsvoering en monitoring op realisatie. Essentieel is dat zorgverleners en verzekeraars, daadwerkelijk gaan sturen op de gebalanceerde meerjarenafspraken. Dit vraagt een veel meer thematische aanpak dan de traditionele toetsing aan het einde van het contractjaar. Door de grotere vrijheidsgraden binnen de afspraken kan de behoefte ontstaan om de periodieke beoordeling door een onafhankelijke partij, zoals een TTP, te laten plaatsvinden.

Resultaat

De uitdagingen zijn groot voor beide partijen om tot duurzame afspraken en een gezamenlijk beeld van het profiel en positionering van het ziekenhuis te komen. Hierbij passen geen jaarlijkse grote fluctuaties in inkoopafspraken en beleid, maar past een meerjarig perspectief en partnership waarin partijen elkaar betrekken en informeren. Dit vraagt van beide partijen aanpassing en inzet.

Heeft u het lef om te kijken naar een andere wijze van het partnership met de verzekeraar, dan praten we graag door met u,

Meer weten? Neem dan contact op met Rob Keijzer 06 20176407 of via rob@fluent.nl

Nieuws › Inspiratie opdoen in Zweden!

Inspiratie opdoen in Zweden!

fluent is in maart naar Zweden gereisd om daar kennis en inspiratie op te doen over de organisatie en uitvoering van de gezondheidszorg. We bezochten een VVT instelling, een eerstelijns zorgcentrum en een ziekenhuis in de buurt van Stockholm. En inspiratie hebben we gekregen!

De gezondheidszorg in Zweden, onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van centrale overheid, provincie en gemeente wordt door wetgeving gereguleerd maar geeft een grote invullende rol aan de lokale, gemeentelijke, overheid. En is dit niet waar wij in Nederland sinds januari 2015 mee bezig zijn?

Eigenwaarde Garantie en scheiden wonen en zorg

Bij Forenåde Care, de grootste commerciële aanbieder van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en thuisverpleging, persoonlijke begeleiding en medische zorg in Zweden werden we gastvrij ontvangen. In Uppsala hebben ze slechts een jaar geleden via een aanbesteding het recht gekregen de zorg in het gemeentelijk verpleeghuis ‘Tunasen’ aan te bieden. Een bijzonder voorbeeld van scheiden van wonen en zorg, en de rol van de gemeente. De gemeente is eigenaar van het overgrote deel van de verpleeg- en verzorgingshuizen in de stad. Hiermee kan de gemeente een goede toegankelijkheid van deze voorzieningen in eigen wijk garanderen. Ze organiseert periodiek een aanbesteding voor het leveren van zorg in deze huizen. De gemeente moet ervoor zorgen dat er minimaal 30% private aanbieders zijn. In de overige huizen is de gemeente de aanbieder van zorg. De prijs van de zorg staat vast en selectie vindt plaats op basis van de te leveren kwaliteit. Deze werkwijze voorkomt prijsconcurrentie  zoals we nu in Nederland zien. Aanbieders die de kwaliteitscriteria halen, kunnen zorg aanbieden. Gebruikers van de zorg betalen op basis van inkomen maximaal € 187,- per maand eigen bijdrage voor de zorgkosten, woonlasten worden apart gerekend en betaald. In Uppsala konden de patiënten in 2015 blijven wonen in het huis, het personeel bleef in de instelling, maar de leidinggevenden gingen weg en er kwamen leidinggevenden van de nieuwe zorgorganisatie Forenåde Care in het huis. De intrinsieke gerichtheid van de medewerkers op kwaliteit en dus aan de behoeften te voldoen van de bewoners qua zorg, wonen en voeding opvallend. En voor ons zichtbaar op de werkvloer door de continue focus van personeel en bij de leidinggevenden op de patiënt die centraal staat en de garantie die men in dit geeft op eigenwaarde! Als een oudere zorg nodig heeft in een instelling dan zorgt de ‘Wet op Samen Wonen’ ervoor dat stellen bij elkaar kunnen blijven. Het is dus niet zo, zoals in Nederland vaak het geval is, dat de zieke oudere naar een verzorgingstehuis moet en de gezonde oudere thuis moet blijven wonen.

Zweedse ouderen worden gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, maar hiervoor verschaft de staat ook de nodige middelen. Zo is er in iedere gemeente een tafeltje-dekje faciliteit, maar er zijn ook inloophuizen waar ouderen gezamenlijk de maaltijd kunnen nuttigen of zelfs om daar gezamenlijk te koken.

‘Wat vooral opviel in deze instelling was de rust bij cliënt en personeel, de focus op de eigenwaarde en hiermee de regierol van de patiënt over zijn eigen zorg.’

 

Verplaatsen van zorg naar anderhalvelijnscentra onderbouwd door ervaring en getallen

Gustavsberg Healthcare Center biedt een uitgebreid aanbod aan eerstelijnsgezondheidszorg voor de 32.000 mensen in Varmdo. We worden ontvangen door de bevlogen directeur van het centrum, zij is tevens huisarts. In het centrum wordt dichtbij de patiënt huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg, preventie, geriatrie, fysiotherapie, geboorte- en kraamzorg, revalidatie en thuiszorg aangeboden. In samenwerking met Karolinska Institutet wordt een combinatie van onderzoek en onderwijs uitgevoerd. In het centrum zijn verschillende huisartsen gespecialiseerd op het gebied van o.a.  Cardiologie, Diabeteszorg en Geestelijke Gezondheidszorg. Zij leveren het grootste deel van de zorg voor onder andere diabetes patiënten, COPD patiënten en mensen met psychische klachten dicht in de buurt en in afstemming met de specialisten in het ziekenhuis. Ook kleine ingrepen worden in het centrum door specialisten uit het ziekenhuis gedaan. Een manier van organiseren ooit ingegeven door de grote afstanden. In Zweden wordt deze werkwijze onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek en fungeert nu als een voorbeeld voor de ontwikkeling van anderhalvelijnszorg in Nederland. Hierdoor zijn veel van bovengenoemde ontwikkelingen statistisch en protocollair onderbouwd en kan geconcludeerd worden dat veel onderdelen van de Cardiologische en Diabeteszorg heel goed bij een gespecialiseerde huisarts terecht kunnen. In Zweden zijn er de afgelopen jaren veel wijzigingen geweest in de aansturing van de specialistische zorg. De schaal van het centrum zorgt ervoor dat ze adaptief om kunnen gaan met deze wijzigingen en de meeste zorg voor de burgeres in de buurt dichtbij kunnen blijven leveren.

Nieuwste Ontwikkelingen in bouw en organisatie van ziekenhuiszorg

In het bezoekerscentrum van het Karolinksa Ziekenhuis vallen ons de  technologische en organisatorische hoogstandjes op die gebruikt worden bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis. In het concept van het nieuwe ziekenhuis staat het pad van de patiënt centraal. Er komen 280 verschillende paden en de afdelingen chirurgie en interne verdwijnen. Via onderstaande video kun je het pad van een patiënt met kanker volgen.

https://www.youtube.com/watch?v=u-Ih6DkB41Q

Staande naast de contouren van het bouwproject viel de enorme grootte van dit project op. 36 OK’s en ongeveer 320.000m2. Karolinska kiest net als vele nieuwe ziekenhuizen voor allemaal éénbedskamers met rooming in faciliteiten. Alle afdelingen worden zo ontworpen dat ze maximaal flexibel zijn.
Alle indrukken die we bij dit bezoek aan Karolinksa opdeden hebben ons de discussie opgeleverd of deze manier van denken ook in Nederlandse ziekenhuizen gebruikt kan worden. We bemerkten bij onszelf een aantal belemmeringen hierover doordat we in ons denken over de Nederlandse ziekenhuizen vooral met doelmatigheidsdenken bezig zijn.

Conclusie

Ketenzorg, kwaliteit en eigenwaarde staan centraal in Zweden. Deze reis heeft ons geïnspireerd om weer verder te werken aan de verbetering van de zorg in Nederland. Wij zijn voornemens om het najaar opnieuw een reis te organiseren voor zorginstellingen. Wilt u zich ook laten inspireren? Meld u aan via info@fluent.nl.

Onze conclusie van ons bezoek aan Zweden is dat Mensgerichte zorg wat ons betreft in ieder geval de toekomst is! En dit sterkt ons in onze gedachten, want heeft al langer onze aandacht!

Nieuws › To innovate, or to be innovated?

To innovate, or to be innovated?

fluent doet jaarlijks een peiling om te kijken naar uw ervaringen met Innovaties in de Zorg en eHealth in het bijzonder: de Zorginnovatie thermometer. Hierbij gaat het vooral om wat het u oplevert in uw dagelijkse werkzaamheden. Innovaties hebben namelijk de neiging om altijd grote beloftes te maken, maar ervaart u die ook als werkelijkheid, daar willen we met een korte enquête achter komen.

De enquête is zorgbreed uitgezet, en de inzichten worden per rol of deelsector inzichtelijk gemaakt. Als u in de zorg werkt horen we ook graag uw ervaringen. Het invullen van de enquête kost ongeveer 5 minuten.

U kunt de enquête hier starten.

Ontvang nu de whitepaper to innovate, or to be innovated? door onderstaand formulier in te vullen.

[contact-form-7 id="887" title="whitepaper To innovate or to be innovated?"]

Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen dan neem contact met ons op.

Nieuws › Zorg Dichtbij — een duurzaam concept voor anderhalvelijnszorg

Zorg Dichtbij — een duurzaam concept voor anderhalvelijnszorg

Anderhalvelijnszorg is een manier om de zorg duurzaam te verbeteren. Vrijwel alle partijen die wij spreken zijn het daarmee eens. Op de vraag wat het concept inhoudt komen veel verschillende antwoorden en de vraag hoe krijgen we het voor elkaar is lastig te beantwoorden. Dit is voor ons aanleiding een onderzoek te doen. In deze white paper geven we inzicht in de definitie van anderhalvelijnszorg, introduceren we het concept van een Zorg Dichtbij Centrum en geven op basis van een inzicht in de belagen advies over de aanpak. We hopen dat deze publicatie u inspireert de ontwikkeling van zorg dichtbij samen verder op te pakken. Dat vergt lef en doorzettingsvermogen. We zijn benieuwd naar uw ervaringen.

Anderhalvelijnszorg is zorg op het grensvlak van complexe of chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg. De anderhalvelijn combineert de toegankelijkheid van de eerstelijn met de specifieke kennis en diagnostiek van de tweedelijn. De anderhalvelijn is gericht op betere gezondheid, lagere kosten en betere kwaliteit van zorg. In de ontwikkeling van de anderhalvelijnszorg staat de patiënt centraal in het netwerk van zorgverleners. De ontwikkelingen die we anderhalvelijnszorg noemen ontstaan op drie assen:

 1. Patiënt – Huisarts – Ziekenhuis
 2. Patiënt – Huisarts – Residentiele verzorging, verpleging en revalidatie
 3. Patiënt – Huisarts – Preventie, (thuis)zorg, welzijn

fluent – Zorg Dichtbij – figuur 1 assen

Ontvang nu de whitepaper Zorg Dichtbij.

Nieuws › Wijsheid zit in de jeugd

Wijsheid zit in de jeugd

Lees hier het nieuwe blog van Geert de Kousemaeker voor SKIPR.

Vorig weekend zat ik thuis te puzzelen op afspraken tussen een niet nader te noemen zorgverzekeraar en een niet nader te noemen instelling.

Een zoektocht om wederom in veranderende tijden te zorgen dat de instelling de goede zorg kan blijven leveren en tevens doelmatig en klantgerichte zorg blijft leveren.

Ik zat hoorbaar te zuchten, steunen en peinzen toen een groot visionair die in de buurt was mij een idee aan de hand deed. Dit idee wil ik graag met jullie delen, dus stap even met mij mee in een andere wereld.

Het idee is als volgt:

 1. We stoppen met het contracteren van instellingen door zorgverzekeraars, in plaats daarvan krijgt iedereen op basis van een gestelde diagnose door een poortwachter (lees huisarts of bedrijfsarts) een vastgesteld aantal zorgminuten vergoed (geen geld maar een tijdstoekenning).
 2. Deze voucher kan vervolgens bij een instelling naar keuze worden ingediend om hiervoor de zorg te ontvangen die nodig is. De instelling kan deze voucher weer omzetten in geld.

Dit is in essentie de eenvoud van dit systeem. Voordat u nu meteen begint hierbij belemmeringen te bedenken, neem ik alvast even de voordelen met u door. Om te beginnen zal het voor transparantie zorgen, want alle aanbieders willen laten zien dat ze die vouchers waard zijn. Ik zie de Kiesbeters al uit de lucht vallen. Instellingen zullen echt klantgericht moeten gaan werken en hun toegevoegde waarde voor de klant duidelijk moeten maken, anders hebben ze geen bestaansrecht.

Het jaarlijkse inkoopcircus houdt op te bestaan, wat de zorg vele malen goedkoper maakt. De markt kiest zelf, op basis van natuurlijke selectie door de klanten. Die bepalen ook zelf of ze bereid zijn om te reizen voor de beste zorg, de discussie hierover kan gesloten worden. De aanpak leidt tot échte concurrentie, waarin de zorgaanbieders iedere zorgminuut goed zullen besteden. De klant krijgt waarde voor zijn geld. Maar er gaat geen geld meer door zijn handen, dus mogelijke fraude-effecten vallen weg. De zorgverzekeraars en controleorganen zien toe op de geleverde kwaliteit en kwantiteit van de zorg per zorgminuut of voucher.

Natuurlijk zijn de belemmeringen ook te bedenken. Dit model kan alleen werken met een garantiemodel voor de beschikbaarheidsfuncties. En dat is moeilijk voor de bestaande zorgaanbieders en zorgverzekeraars, maar dat wilden we toch juist met marktwerking? Zo kan ik nog wel wat belemmeringen bedenken en u waarschijnlijk ook. Maar in het kader van op een andere manier naar de materie kijken, vind ik de basisgedachte een interessante om eens ter overweging mee te nemen.

Nieuws › De toekomst van de zorg in 2025

De toekomst van de zorg in 2025

fluent gaat samen met de Nyenrode University een toekomstscenario voor de zorg in 2025 vormgeven. Door de combinatie van kennis, inzicht en visie wordt er voor zowel de langdurige zorg als de curatieve zorg gekeken naar de ontwikkelingen en de uitdagingen gekeken. Hierbij wordt geredeneerd vanuit de toegevoegde waarde voor de zorgconsument in 2025, en de “organizational fit” voor de zorginstellingen.


De komende maanden wordt er samen met het zorgveld deze toekomstverkenning uitgevoerd.

Op 21 april jl. is er een grote kickoff bijeenkomst geweest in de vorm van een invitational conference waarin door verschillende sprekers gekeken is naar het thema en de uitdagingen voor de zorg in 2025. fluent heeft hier ook een inleiding gegeven over de veranderende zorg: “Times are changing”.

De essentie van het betoog is het volgende:
De zorg verandert, waar we in de jaren 1998-2008 grote groei zagen in de zorg, neemt de groei af in de periode 2008-2013 en is er sprake van een daling in een aantal deelsectoren in 2014-2015.

Deze veranderende groei betekent ook dat instellingen hierop moeten reageren. Dit gebeurt op een manier waarin in eerste instantie weer gezocht wordt naar nieuwe zekerheden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door kostenreducties en verregaande reorganisaties om de continuïteit van de organisatie te behouden.

De nieuwe situatie van beperkte groei vergt echter ook dat er goed moet worden nagedacht over de toegevoegde waarde die je als instelling levert. Dit is namelijk de existentie waar je voor staat. Het vergt het maken van keuzes en aanbrengen van focus en een goede kennis van de behoeften van de klant. We schuiven namelijk van een aanbod gestuurd stelsel naar een vraag gestuurd stelsel.

Maar wie is nu die klant van de toekomst? Kijkende naar 2025 zijn er 1,8 miljoen 75+ ers (toename van 600.000), waarvan er 800.000 een vorm van zorg gebruiken. Deze generatie “baby boomers” kennen ook andere behoeften dan de generaties hiervoor. Autonomie, zelfregie en keuze vrijheid gecombineerd met zelf organiserend vermogen en mondigheid kenmerken deze generatie. Als we kijken naar de zorg en beleidsmedewerkers in 2025, kenmerken die zich door digitalisering en individualisme. Combineren we dit met de afbouw van het sociale stelsel naar een sociaal vangnet geeft dit voor de komende jaren de volgende beleidsthema’s om ons op te richten om in 2025 klaar te zijn voor deze grote zorgbehoeftige generatie:

 • Keuzevrijheid en inspraak versus zelfstandigheid/zelfredzaamheid
 • Meer behoefte aan autonomie en zelfregie versus individualisme en digitalisering
 • Organisatorisch vermogen bij de eigen sociale cohesie versus gemak gaat boven privacy

Hierop moeten we met elkaar samen beleid ontwikkelen, maar voor de korte termijn zijn er 6 belangrijke thema’s om je als zorginstelling op te focussen:

 1. Transparantie over wat je doet en waar je voor staat;
 2. Rendement (zonder dit geen continuïteit);
 3. Ondernemerschap (korte termijn reageren en daarna anticiperen op veranderingen);
 4. Toegevoegde waarde (zoek naar de reden van je existentie);
 5. Samen (samen met verzekeraars / gemeentes en andere stakeholders ontwikkelen);
 6. Maar vooral TROTS, ben Trots op de zorg en de organisatie die je hebt, want zonder trots ben je als onderneming of ondernemer helemaal niets.

Wilt u de sheets of meer achtergrond informatie ontvangen over de samenwerking met Nyenrode neem dan contact op via onderstaand contactformulier.

aanvragen informatie Nyenrode

[contact-form-7 id="529" title="Contact form 1_copy"]

 

Nieuws › fluent levert bijdrage aan RVZ rapport over consumenten eHealth

fluent levert bijdrage aan RVZ rapport over consumenten eHealth

De RVZ heeft een advies uitgebracht over consumenten eHealth. Daarin komt naar voren dat consumenten eHealth sterk in opkomst is en de zorg beïnvloedt; het verandert de patiënt  zorgverlener relatie. Consumenten eHealth zal zich de komende tijd steeds meer gaan vermengen met de reguliere zorg. Dit brengt volgens de RVZ kansen met zich mee, maar ook dilemma’s. Bijvoorbeeld het risico op medicalisering dat groter wordt door de snelle opkomst van consumenten eHealth.

Download hier Het volledige rapport van de RVZ.

fluent heeft een bijdrage geleverd aan het rapport met onze visie op opschaling van innovaties in de zorg. Daarbij gaan we uit van de rol van zowel de zorgverlener, patiënt en zorgverzekeraar en verschillende fases van maturatie van de innovatie. Dat (consumenten)eHealth opkomt is geen vraag maar een gegeven waar zorgaanbieders op moeten anticiperen: To innovate of to be innovated. De uitdaging voor de komende tijd is om de kwalitatief goede en betrouwbare eHealth toepassingen op te schalen.

aanvragen rapport to innovate, or to be innovated?

[contact-form-7 id="139" title="ZIT"]

 

Nieuws › De zorg gaat het onmogelijke mogelijk maken

De zorg gaat het onmogelijke mogelijk maken

Lees het nieuwe blog van Geert de Kousemaeker op Skipr. Met veel genoegen heb ik de afgelopen weken de blogs van mijn mede bloggers gelezen over wat 2015 gaat brengen.

Houdt u vast: Het wordt het jaar van de doorstart van de zorg. Het jaar waarin het om de patiënt draait. We gaan verbinden en niet meer verwijten, maar we gaan wel de parlementaire enquête over de langdurige zorg voorbereiden. We gaan denken in oplossingen, denken aan de Brave New World voor de zorg. We gaan ontregelen en internationaal vergelijken. We gaan keuzevrijheid hebben (de vraag is voor wie, voor de patiënt of de verzekeraar). Maar we gaan gelukkig ook een jaar beleven waarin voor iedereen plaats is (net als bij CarGlass). We gaan innoveren, alleen weten we nog niet hoe, en we zoeken nog het vertrouwen bij de patiënt, maar data gaan ons helpen als we vooral maar trots zijn op de zorg en erin slagen ieder onze eigen André Rieu te vinden.  Lees hier de volledige blog.