Over fluent

Klaas Bochove

Adviseur

Meer dan 15 jaar advieservaring in de zorg. Voor ziekenhuizen, collectieven van medisch specialisten, NZa, VWS en gemeenten. Op het gebied van bekostiging en beloning, besturing en organisatie. Eerst vanuit VvAA daarna vanuit PwC. Daardoor heb ik een goed overzicht in de verschillende belangen en gedragsprikkels van partijen in de zorg. En het stelt mij in staat om het grotere geheel te zien.

Hoe zie ik de toekomst van de zorg?
Als een continue zoektocht naar de balans tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Die zoektocht is verschoven van aanbodregulering naar gereguleerde marktwerking. Maar die zoektocht verschuift verder, naar meer trekkracht vanuit de patiënt en vanuit nieuwe toetreders van buiten de zorg. Met kwaliteit als drijvende kracht. Dat heeft grote invloed op traditionele aanbieders van zorg, en dat gaat een keur aan nieuwe samenwerkingsverbanden opleveren, regionaal, virtueel en onvoorzien. Spannende ontwikkelingen en niet te stuiten. Essentieel om op te anticiperen.

Wat wil ik bereiken?
Een gezonde balans tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Het gaat mij om de toegevoegde waarde voor alle partijen in de zorg, en niet om het maximeren van de belangen van een partij. Daarom hecht ik sterk aan een zekere mate van harmonie en vertrouwen in elkaar. En laat dat nu juist het fundament zijn voor netwerkorganisaties en samenwerkingsverbanden.

Waar ben ik goed in?
Verbinden op persoon en inhoud. De opbouw van nieuwe samenwerkingsvormen en afbouw van traditionele structuren vragen om onderbouwde keuzes en vertrouwen in degene die deze keuzes maken. Dat geldt ook voor een adviseur. Verwacht van mij een menselijk gesprek en goed onderbouwde advisering.

Wat is mijn wens voor de zorg?
Dat we in staat zijn om de menselijke maat in de zorg leidend te laten zijn. In alle relaties in de zorg, zowel tussen patiënt/cliënt/consument met zorgverleners, maar ook tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Ik geloof dat dat prima kan, mét behoud van een bedrijfseconomische rationale.

Wilt u mij persoonlijk spreken dan kan dat via:

klaas@fluent.nl

06-5706 9305